رزومه

دانشيار دانشکده جغرافياي دانشگاه حکيم سبزواري

رشته تحصيلي :جغرافياي طبيعي (گرايش ژئومورفولوژي)

آخرين مدرك تحصيلي :دكتري تخصصي (.Ph.D )

سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي :1380

دانشگاه محل تحصيل :دانشگاه اصفهان

مرتبه علمي : دانشيار  پايه 29

آدرس الکترونيکي:

Ma.zanganehasadi@hsu.ac.ir

1ـ فعاليت‌هاي آموزشي:

تدريس دروس مقطع كارشناسي تدريس دروس مقاطع كارشناسي ارشد و دکتري
مباني زمین شناسی – مباني ژئومورفولوژي – زمین شناسی ایران- ژئومورفولوژي ايران- كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي- كارهاي عملي ژئومورفولوژي- اصول سنجش از دور – كاربرد عكسهاي هوايي و ماهواره‌اي در جغرافيا- متون جغرافياي طبيعي به زبان انگليسي- تغييرات محيطي و روشهاي ارزيابي آن روش ها و تكنيك هاي ژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي – تهيه و تفسير نقشه‌هاي ژئومورفولوژي- ژئومورفولوژي و مديريت محيط- واحدهاي ژئومورفولوژي ايران و توان‌هاي محيطي آن- کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژي- ژئومورفولوژی و مدیریت مناطق کارستی

2-فعاليت‌هاي پژوهشي:

رديف عناوين مقالات  چاپ شده در نشریات علمي محل  چاپ
1 صور مختلف تخريب و فرسايش بياباني مجله پژوهشي دانشگاه تربيت معلم سبزوار شماره اول تابستان 1376 صص 93-81 
2 چشم اندازهاي كارستي حوضه اخلمد و مديريت محيطي آن مجله علمي- پژوهشي پژوهش هاي جغرافيايي دانشگاه تهران شماره 42، بهار1381 صص 101-87
3 حوضه كارستي اخلمد نمادي از تكامل ژئومورفيك كارست مجله علمي- پژوهشي دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد ويژه نامه جغرافيا وبرنامه ريزي ناحيه اي شماره 1 پاييز 1382 صص 146-123
4 بررسي زمين شكل ها و فرايندهاي مورفولوژيكي موثر بر توسعه فيزيكي سبزوار مجله علمی مركز پژوهشي جغرافيايي و اجتماعي دانشگاه تربيت معلم سبزوار شماره 2، تابستان 1386 صص 144-129
5 ارزیابی فرسایش آبی حوزه آبریز سراب ونایی بروجرد با استفاده از مدل اصلاح شده پسیاک فصل نامه علمی جغرافیایی چشم انداز زاگرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد سال اول شماره دوم زمستان1388 صص 64-55
6 تحلیل نقش سیمای توپوگرافی در کاربری اراضی شهرستان گلوگاه با استفاده از GIS & RS مجله علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان – شماره 39 – پاییز 1389 صص 138-121
7 بررسی نقش ژئومرفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین مجله علمی- پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری  شماره سوم   بهار 1390 صص 83-73
8 بررسی نقش اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژی در کیفیت سنگ‌دانه‌ها در حوضه آبخیز خرم‌آباد مجله علمی  پژوهشی پژوهش های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران – شماره 78 – زمستان 1390 صص 82-69
9 نقش ژئومورفولوژي در تشکيل و کيفيت سنگ‌دانه‌ها در حوضه هاي پاطاق و قلعه شاهين مجله علمي  پژوهشي جغرافيا و برنامه‌ريزي محيطي دانشگاه اصفهان – سال 24 شماره 49 – بهار 1392 صص 16-1
10 محدودیت ها و قابلیت های فرايندهاي ژئومورفيک در توسعه و برنامه ريزي شهر خرم آباد مجله علمي- پژوهشي مطالعات جغرافيايي مناطق خشک دانشگاه حکيم سبزواري-  شماره 11-  بهار1392 صص 34-19
11 بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیط GIS مجله علمی-پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد- شماره ششم  تابستان 1392 صص56-37
12 بررسي نقش ژئومورفولوژي در ويژگي‌هاي هيدرولوژيکي و شيميايي چشمه‌هاي حوضه آبخيز کنگير فصلنامه علمي پژوهشي جغرافيا و آمايش شهري و منطقه‌اي دانشگاه سيستان و بلوچستان – سال سوم شماره 7 – تابستان 1392 صص84-71
13 تحلیل تکتونیک فعال طاقدیس گلیان با استفاده از شاخص های مورفوتکتونیکی مجله علمي – پژوهشي جغرافيا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان – شماره 33 – زمستان 1392 صص 172- 159
14 نقش پدیده های ژئومورفولوژی در مسائل دفاعی و امنیتی نواحی مرزی جنوبشرقی کشور با استفاده از مدل تحلیلی SWOT دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دانشگاه حکیم سبزواری  شماره اول   بهار و تابستان 1392  صص 43 – 27
15 بررسی قابلیت های محیطی حوضه های آبی دامنه جنوبی توچال برای تبدیل به ژئوپارک فصلنامه علمی   پژوهشی جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان   سال سوم   شماره 9  زمستان 1392 صص 110 – 97
16 ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسم دامنه های جنوبی مکران دوفصلنامه اندیشه جغرافیایی دانشگاه زنجان-سال هفتم شماره چهاردهم پاییز1392 صص136-119

 

رديف عناوين مقالات  ارائه شده در همایش های علمی محل ارائه و چاپ
1 نقشه استفاده از زمين و اهميت آن در عمران مناطق هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران دانشگاه اصفهان شهريور1371
2 محاسبه سيكل فرسايش رودخانه ليقوان با استفاده از مدلهاي رياضي دومين سمينار مهندسي رودخانه اهواز مهر 1371
3 فرسايش رودخانه اي به عنوان يك عامل مورفوژنز دومين سمينار مهندسي رودخانه اهواز مهر1371
4 تحليل سيكل فرسايش در حوضه آبي كال شورسبزوار سمينار سبزوار و توانمندي هاي توسعه دانشگاه تربيت معلم سبزوار شهريور 1375
5 ژئومورفولوژي كارست و رابطه آن با جغرافياي گذران اوقات فراغت در دامنه شمالي بينالود همايش توانمنديهاي جغرافيا در برنامه ريزيهاي توسعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد دي1380
6 مناظر ژئومرفيك و اكوتوريسم در جهان اسلام دومين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام تهران شهريور1382
7 ژئومورفولوژي دامنه شمالي البرز و اهميت آن در اكوتوريسم همايش نقش صنعت گردشگري در توسعه مازندران دانشگاه مازندران مهر1384
8 تنگناهاي طبيعي موثر در توسعه پايدار سبزوار همايش بين المللي مخاطرات زمين و بلاياي طبيعي دانشگاه تبريز مهر 1384
9 واسنجي روشهاي وزن دهي چند عامله در محيط GIS به منظور تعيين حساسيت پذيري حوضه هاي آبخيز به فرسايش آبي (مطالعه موردي:حوضه كلاته سادات سبزوار) هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه دانشگاه شهيد چمران اهواز بهمن 1385
10 امكان سنجي و مكان يابي درياچه مصنوعي كال شور سبزوار اولين همايش ملی شهر سالم دانشگاه تربيت معلم سبزوار خرداد 1387
11 ساماندهي حاشيه شهر سبزوار با تاكيد بر مطالعات جغرافياي طبيعي اولين همايش ملی شهر سالم دانشگاه تربيت معلم سبزوار خرداد 1387
12 بررسي زمين شكل ها و فرايندهاي مورفولوژيكي موثر بر توسعه فيزيكي سبزوار مجله مركز پژوهشي جغرافيايي و اجتماعي دانشگاه تربيت معلم سبزوار شماره 2، 1386
13 بررسی مخاطرات محیطی شهر سبزوار و تاثیر آن در مدیریت و توسعه شهر دومین همایش ملی شهر سالم دانشگاه تربیت معلم سبزوار خرداد 1389
14 تکنیک های شناسایی کارست با تکیه بر فرسایش و اهمیت آن در تامین آب همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد خرداد 1389
15 تعیین ماهیت نهشته های رسوبی با استفاده از آنالیز آزمایشگاهی(مطالعه موردی حاشیه شمالی شهر سبزوار) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد خرداد 1389
16 ارزیابی رابطه بین ژئومرفولوژی و آبهای زیرزمینی در حوضه آبخیز کنگیر چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور تهران آبان 1389
17 بررسی نقش اشکال و فرایندهای ژئومرفولوژی در کیفیت سنگدانه ها در حوضه آبخیز خرم آباد چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور تهران آبان 1389
18 شناسایی تکتونیکهای فعال طاقدیس پی کلا بر اساس شاخص های کمی ژئومرفولوژی پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر اسفند 1389
19 ارزیابی شواهد ژئومرفولوژیک تکتونیک های فعال در طاقدیس گلیان پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر اسفند 1389
20 بررسی نقش ژئومرفولوژی در ویژگی آبهای زیرزمینی حوضه آبخیز کنگیر ششمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه سمنان اردیبهشت 1390
21 بررسی تاثیر اشکال ژئومرفولوژی در تعیین محل استخراج و کیفیت سنگدانه ها در حوضه آبخیز خرم آبادی ششمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه سمنان اردیبهشت 1390
22 ارزيابي و پيش بيني خطر فرسايش خاک در حوضه لواسان لتيان دومين همايش ملي جايگاه مطالعات ژئومرفولوژي در آمايش سرزمين و مديريت محيط- انجمن ايراني ژئومورفولوژي تهران 20 و 21/ 2/91
23 تعيين ماهيت رسوبات به روش گرانولومتري- مورفوسکپي … شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران دانشگاه شيراز- 14-16/6/91
24 بررسي نقاط آسيب پذير شهر اسفراين از سيلاب هاي احتمالي رودخانه بيدواز همايش ملي ژئومورفولوژي و زيستگاه انسان – انجمن ايراني ژئومورفولوژي تهران – 9/12/91
25 بررسي ميزان ارتباط نوسان آب زيرزميني با عوارض ژئومورفولوژي در دشت پارس آباد همايش ملي ژئومورفولوژي و زيستگاه انسان – انجمن ايراني ژئومورفولوژي تهران– 9/12/91
26 بررسي ميزان تغييرات پارامترهاي اقليمي شهر بجنورد نخستين کنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته کرمان 31-1/3/1392
27 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT  ( مطالعه موردی: روستای حصار ) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین 17و 18/4/ 1392 دانشگاه بوعلی سینای همدان
28 تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری دریاچه بزنگان با استفاده از مدل SWOT دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین 17و 18/4/ 1392 دانشگاه بوعلی سینای همدان
29 توجه به نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدار روستایی دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین  17 و 18/4/ 1392 دانشگاه بوعلی سینای همدان
30 ارزیابی فعالیت تکتونیکی دامنه جنوبی بینالود بر اساس شاخص های مورفومتریک حوضه های آبریز سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی – تخصصی علوم زمین 27 – 30 بهمن 1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت –  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
31 بررسی نقش پدیده های ژئومورفولوژی کارست تاقدیس دشتک در ویژگی های هیدرولوژیکی و شیمیایی چشمه ها دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی – ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی 21/12/1392 دانشگاه نهران
32 استفاده از فرم های ژئومورفولوژی برای استقرار منابع استراتژیک در پدافند غیرعامل همایش ملی پدافند غیر عامل و علوم انسانی – اردیبهشت 1393 –  دانشگاه کاشان
33 بررسي نقش فرآيندهاي ژئومورفولوژي در کيفيت سنگدانه‌هاي مصالح ساختماني در دامنه‌ي جنوبي بينالود همایش علوم جغرافیایی – جغرافیا بستر توسعه – اردیبهشت 1393 – دانشگاه تهران

 

رديف عناوین طرح هاي تحقيقاتي خاتمه یافته سمت نام موسسه
1 بررسي علل افت آبهاي زيرزميني دشت جوين سبزوار و ارائه راه حل هاي كاهش آن همكار اصلي دانشگاه تربيت معلم سبزوار1376
2 تهيه و تشكيل هرباريوم گياهان صنعتي- دارويي جنوب سبزوار همكار اصلي دانشگاه تربيت معلم سبزوار1387
3 امكان سنجي و مكان يابي درياچه مصنوعي كال شور سبزوار مجري مركز پژوهشي علوم جغرافيايي واجتماعي شوراي اسلامي شهر سبزوار1382
4 آبخوانداري دشت سبزوار همكار اصلي دانشگاه تربيت معلم سبزوار-دانشگاه فردوسي مشهد1383
5 ساماندهي حاشيه شهر سبزوار همكار اصلي دانشگاه تربيت معلم سبزوار،شهرداري سبزوار1385
6 مطالعات جامع کاهش آلودگي آب شهر سبزوار همكار اصلي دانشگاه تربيت معلم سبزوار،سازمان حفاظت محيط زيست خراسان1386
7 ارزيابي دروس كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي گرايش ژئومرفولوژي مجري دانشگاه تربيت معلم سبزوار1387
8 اطلس ژئومورفولوژی شهرستان سبزوار مجری دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1388
9 نقش فرایندها و اشکال ژئومورفولوژی در تامین مصالح ساختمانی مجری دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1389
10 بررسی رابطه ژئومورفولوژی با آبهای زیرزمینی در حوضه کنگیر مجری دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1389
11 نقش عوارض ژئومورفولوژی در پدافند غیرعامل شمال شرق کشور همکار اصلی دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1390

 

رديف كتب انتشار يافته سال ناشر
1 مقدمه‌اي بر تغييرات محيطي تاليف 1386 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
2 مدل‌هاي كمي ارزيابي فرسايش آبي تاليف 1389 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
3 مباني ژئومورفولوژي ترجمه و تاليف 1392 دانشگاه حکيم سبزواري

 

رديف جزوات درسي تدوین شده مقطع سال
1 كارهاي عملي ژئومورفولوژي كارشناسي ارشد 1385
2 جغرافياي ناحيه‌اي ايران (مناطق كوهستاني) كارشناسي 1386
3 ژئومورفولوژی مناطق کارستی و مدیریت آن دکتری 1392

 

رديف عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دکتری سمت نام دانشجو سال
1 پژوهشي در ژئومرفولوژي حوضه آبي گيلان غرب و كاربردآن در برنامه ريزي محيطي استاد راهنما عباس پيروزمهر 1382
2 ژئومرفولوژي چاله سبزوار استاد راهنما حسن كلاته عربي 1382
3 بررسي ژئومرفولوژي حوضه آبريزخرزن و كاربرد آن در برنامه ريزي محيطي استاد راهنما محمدرضا عامري 1383
4 بررسي تحولات ژئومرفولوژيكي منطقه جنت آباد جنگل تربت حيدريه با استفاده از اطلاعات ماهواره اي و GIS وكاربرد آن در مديريت منابع طبيعي استاد راهنما سليمان مامه 1383
5 بررسي ژئومرفولوژي حوضه آبي طاغان و نقش آن در توسعه اقتصادي ناحيه استاد راهنما محمد علي بزرگي 1383
6 بررسي ژئومرفولوژي حوضه آبريزچهلمير واهميت آن دربرنامه ريزي محيطي استاد راهنما اسماعيل فغاني 1383
7 بررسي كاربرد حساسيت اراضي به فرسايش در رابطه با ژئومرفولوژي و زمين شناسي سطحي با استفاده از GIS در حوضه كلاته سادات استاد راهنما آزيتا بيگلرزاده 1384
8 تحليل توان سيل خيزي حوضه آبريز ششتمد استاد راهنما فريال طيبي 1384
9 تحليل نقش عوامل هيدروژئومرفولوژي در استقرار سكونتگاههاي روستايي صالح آباد جام استاد راهنما گل محمد اقبالي 1384
10 بررسي ژئومرفولوژيكي حوضه آبريز سوله عشق آباد با تاكيد بر مديريت محيطي بااستفاده از GIS استاد راهنما ابوالفضل حسني 1385
11 بررسي ژئومرفولوژي حوضه آبريز نوده كياده ونقش آن در توسعه اقتصادي منطقه بااستفاده از RS& GIS استاد راهنما زكيه كريمي 1385
12 تحليل نقش سيماي توپو گرافي در كاربري اراضي در منطقه گلوگاه بااستفاده از GIS& RS استاد راهنما مريم عسكري 1385
13 بررسي عوارض ژئومرفولوژي حوضه آبريز ناري و تاثير آن بر فرسايش منطقه استاد راهنما علي شاملونيان 1386
14 هیدروژئومرفولوژی حوضه آبریز چهل گزی و کار برد آن در برنامه ریزی محیطی استاد راهنما مهشید راست بین 1386
15 تجزیه و تحلیل فرایندهای هوازدگی حوضه تیل آباد استاد راهنما کامران رضائی نوده 1386
16 نقش پدیده های ژئومورفولوژی در مسائل دفاعی و امنیتی نواحی مرزی جنوب شرق کشور استاد راهنما مرتضی رضايی عارفی 1386
17 تحلیل فرسایش بادی و نقش آن در اقتصاد کشاورزی بخش میان جلگه شهرستان نیشابور استاد راهنما حسن فتح آبادی 1387
18 هیدروژئومرفولوژی حوزه آبخیز خیاوچای استاد راهنما بهاءالدین گل محمدزاده 1387
19 بررسي فرسایش کار ستی در دشت فامنین با تاکید بر فروچاله های ایجاد شده استاد راهنما بهجت پاکدست 1387
20 نقش سازندهای آهکی آلاداغ و سالوک در تغذیه آبخوان دشت بجنورد استاد راهنما شهناز خالقی 1388
21 بررسی تنگناهها و تهدیدات مورفولوژی موثر بر توسعه روستاهای حوضیه اسفیدان استاد راهنما محمد جواد ایزانلو 1388
22 ریزپهنه بندی خطر فرسایش بادی در شهرستان سبزوار و راهکارهای مقابله با آن استاد راهنما سیده حمیده شبیری 1388
23 بررسی تنگناهها و تهدیدات مورفولوژی موثر بر توسعه روستای یدک شهرستان قوچان استاد راهنما حسین رونده 1379
24 تنگناها و پتانسیلهای مورفولوژی مؤثر بر توسعه فیزیکی شهر قوچان استاد راهنما روح ا.. حسینی سراب 1389
25 بررسی نقش عوارض ژئومرفولوژی در تغذیه آبهای زیر زمینی دشت قوچان استاد راهنما عبدا… پاکدل 1389
26 بررسی عوارض ژئومرفولوژی حوضه آبریز الیاتو و تاثیر آن بر فرسایش منطقه استاد راهنما رضا فرجام فریمان 1389
27 نقش عوارض ژئومرفولوژی در دفاع و پدافند غیرعامل با تاکید بر شمالشرق خراسان استاد راهنما مسلم ابراهیمی 1390
28 پتانسیل رسوبدهی سازندهای زمین شناسی حوضه رمان استاد راهنما هاجر شاهرخی 1390
29 قابلیت های ژئوتوریسمی دامنه جنوبی توچال استاد راهنما نرگس ثنایی مبین 1390
30 بررسی حساسیت سازندها به فرسایش آبی در حوضه لواسان لتیان استاد راهنما زینب لطفی 1391
31 مطالعه ژئومرفولوژی کارست در حوضه آبخیز چشمه ساسان استاد راهنما مجید کشاورزی 1391
32 بررسی نقش عوارض ژئومرفولوژی در نوسان سطح آبهای زیرزمینی دشت پارس آباد مغان استاد راهنما بهروز  پوراسکندر 1391
33 ارزیابی و پهنه بندی خطر سیلاب شهری در اسفراین استاد راهنما ابراهیم شمس آبادی 1391
34 ارزیابی نقش فرایندها و پدیده های ژئومرفولوژی در کیفیت سنگدانه های مصالح ساختمانی در دامنه جنوبی بینالود استاد راهنما سمانه محمدی 1392
35 بررسی نقش عوامل اقلیمی در وقوع زمین لغزش در دامنه شمالی آلاداغ استاد مشاور ابوالقاسم امیر احمدی 1386
36 ارزیابی تغییرات پلایای سبزوار در دهه اخیر به کمک داده های سنجش از دور استاد مشاور زهرا برغمدی 1388
37 بررسی تغییرات تپه های ماسه ای دشت سبزوار با استفاده از تصاویر ماهوارهای استاد مشاور فاطمه بالش آبادی 1390

3ـ سایر فعالیت‌های  علمی

 سمت محل سال شروع سال خاتمه
عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری 1386 ادامه دارد
عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی ژئومورفولوژی کاربردی ایران دانشگاه حکیم سبزواری 1392 ادامه دارد
عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی حقوق محیط زیست دانشگاه پیام نور بیرجند 1392 ادامه دارد
عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1392 ادامه دارد
عضو انجمن جغرافیایی ایران دانشگاه تهران 1370 ادامه دارد
عضو انجمن ایرانی ژئومورفولوژی دانشگاه تهران 1389 ادامه دارد

4ـ فعالیت‌های اجرایی

 سمت اجرایی محل خدمت سال شروع سال خاتمه
مسئول کمیته آموزش روستایی جهاد سازندگی خواف 1366 1367
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1377 1380
مسئول کانون بسیج اساتید سبزوار دانشگاه حکیم سبزواری 1379 ادامه دارد
مدیر پژوهشی دانشگاه دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1369 1372
معاون اداری و مالی دانشگاه دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1372 1374
مدیر گروه جغرافیا دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1380 1382
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1382 1384
معاون پژوهشی دانشگاه دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1384 1387
دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه حکیم سبزواری 1385 ادامه دارد
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1387 1389
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه دانشگاه حکيم سبزواري 1389 1392