ژنتیک

منابع:

مبانی ژنتیک دکتر آساد-

An Introduction to Genetic Analysis , Anthony J.F. Griffith