ژنتیک مولکولی

منابع: , T. A. Brown   Genome 3   – genes, Lewin –مروری بیولوژی مولکولی، وطن دوست