لینک ها

ستاد توسعه زیست فناوریhttp://biodc.isti.ir/

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور http://insf.org/

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو  http://www.nano.ir/

مرکز مطالعات و همکاریهای بین المللی وزارت علوم  http://www.cissc.ir/

مرکز تحقیقات زیست فناوری حکیمhttp://www.hsu.ac.ir/research/?page_id=1651

کانون هموفیلی ایران  http://hemophilia.org.ir/

فدراسیون جهانی هموفیلی  https://www.wfh.org/

سازمان بهداشت جهانی – ایران  http://www.whoiran.org/

کمیسیون ملی یونسکو-ایران  http://fa.irunesco.org/

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  http://ibrc.ir/

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) http://www.isc.gov.ir/?lan=fa

سامانه ارزیابی نشریات علمی  http://journals.msrt.ir/

آکادمی علوم جهان سوم  http://twas.org/

مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی (ارزیابی نشریات)  http://rppc.msrt.ir/fa