دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

سوابق آموزشی:

 دکتر محمّدرضا واعظی‌کاخکی، عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری (شروع همکاری از ۱۳۷۵)؛
استادیار پایه ۲۵، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی؛
گرایش تخصصی: فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی؛
فارغ التحصیل از دانشگاه نیوکاسل آپون تاین (انگلستان)؛

شماره تماس: ۰۵۱۴۴۰۱۳۰۰۸

دروس در حال تدریس:

کارشناسی ارشد و دکتری 

(رشته های علوم گیاهی، بیوشیمی، سلولی و مولکولی، بیوتکنولوژی کشاورزی، تربیت بدنی، ادبیات فارسی)

کارشناسی 

(زیست شناسی، بیوشیمی، تربیت بدنی)

کارشناسی 

 (سایر دروس تدریس شده)
 بیولوژی سلول (دکتری)

 فیزیــــولوژی گیاهی ۱
 (تغذیه گیاهی، جذب و انتقال مواد)

 ازدیاد نباتات
(روش‌های تکثیر در گیاهان)

 متابولیــــسم در کشت سلول و بافت گیاهی (ارشد) 

 فیزیــــولوژی گیاهی ۲
 (فتوسنتز و تنفس)

 تشریح و مورفولوژی گیاهی

 بیوانفــــورماتیک (ارشد) 

 فیزیــــولوژی گیاهی ۳ 
(رشد و نمـــــو گیاهی)

 اصول و روش‌های رده‌بندی گیاهان

 کاربرد کامپیــــوتر در زیست‌شناسی (ارشد)

سیستماتیک گیاهی ۱

 سیستماتیک گیاهی ۲

ریخـــت‌زایی و انــــدام‌زایی گیاهی
(اُرگانوژنز و مورفوژنز گیاهی)

 کشت سلول و بافت (رشته سلولی و ملکولی) (ارشد)

 گیاهـــــــان دارویی

 تالوفیت‌ها

 روش تحقیق (ارشد)

 متـــــــون تخصصی زیست شناسی
(زبان تخصصی)

 گیاه‌شناسی عمومی

هالـوفیـــت‌ها (ارشد)

 آمــــار زیسـتــــی
(آمار حیاتی)

 کاربرد کامپیوتر در علوم ورزشی

 فیزیولوژی گیاهی (رشته بیوشیمی)

 زیست‌شنــــــــاسی عمـــــــومی

 

کتابهای تألیف شده:

Dictionary of Plant Biology_4   Plant Staining  Maharatha 1   Computer Book

راهنمایی یا مشاوره پایان‌نامه‌های دکترا و ارشد:

۱- علی محمد طزری: (دکتری) بهینه سازی شرایط کشت بر رویانزایی پیکری و تولید بذر مصنوعی گیاه پسته ایران (Pistacia vera L)؛ استاد راهنما: آقای دکتر احمد مجد، دکتر نژادستّاری. [دفاع شده]

۲-  نفیسه الهامی: بررسی فیزیولوژیکی اثر تنش خشکی و شوری بر روی جوانه زنی دو توده محلی لوبیا چیتی اسفراین (خراسان شمالی) و سپیدان (فارس)- [دفاع شده]

۳- مهدی احمدزاده: تأثیر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه شاهی (Lepidium sativum L) در تنش شوری.  [دفاع شده]

۴- موسی رحمانی: مطالعه‌ی تأثیر اسیدآسکوربیک بر میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و برخی تغییرات فیزیولوژیکی نخود در تنش خشکی.  [دفاع شده]

۵- علی زروندی: مطالعه تاثیر تعدیل کنندگی منبع تأمین نیتروژن بر سمّیت نیکل در گیاه تربچه (Rhaphanus sativus L).  [دفاع شده]

۶- الهام ایزی: بررسی سیتوهیستولوژیکی و تکوینی گلبرگها و پرچم و مقایسه اثرات آلرژی زایی آنها در دو مرحله تکوینی در گل طاووسی.  [دفاع شده]

۷- باهره فرزام پور: اثر تنظیم‌کننده‌ای رشد اکسین و سیتوکینین بر ریزازدیادی گیاه هندوانه [دفاع شده]

۸- ملیحه ارشادیان: بررسی اثرات تجمّع سلولی لاکتوباسیلوس پروبیوتیکی بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی برخی از پاتوژن‌ها.  [دفاع شده]

۹- معصومه بیگم حسینی: تاثیر محلول پاشی کیتوزان بر ویژگیهای  فیزیولوژیک گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis)  در شرایط تیمارهای  متفاوت رطوبتی.  [دفاع شده]

۱۰- ریحانه قانعی: اثر سطوح مختلف آکسین در کالزایی هندوانه.  [دفاع شده]

۱۱- کتایون ارباب: خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتی‌باکتریایی گیاه درمنه (Artemisia copetdaghensis L) و مقایسه‌ی محتویات اسانس این گیاه در دو منطقه‌ی سبزوار و نیشابور.  [دفاع شده]

۱۲- حمیده صاحبدیوانی: بررسی ترکیبات پلی‌فنولی موجود در ریشه گیاه هفت‌بند افغانی (Polygonum Afghanicum). [دفاع شده]

۱۳- محمود قائمی نژاد: تأثیر اِرگاسترول (Ergosterol) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه شاهی ( Lepidium sativum L) در تنش شوری. [دفاع شده]

۱۴- المیرا رسولی: بررسی  ترکیبات شیمیائی و اثرات ضد میکروبی  گونه گیاهی Centaurea balsamita.  [دفاع شده]

۱۵- سمیه مهرانفر: بررسی تأثیر مناطق اکولوژیک بر مواد موثره گیاه بومادران (Achillea millefolium).

۱۶- مهدی درودی: ریز ازدیادی رز زینتی رقم ساناز با استفاده از کشت بافت گیاهی.  [دفاع شده]

۱۷- الهام بامری: بررسی حقوق مصرف کننده محصولات تراریخته در ایران؛_ رویارویی حمایت و ترویج محصولات تراریخته با حقوق مصرف کننده (همایش) [دفاع شده]

۱۸- زهرا بیات: بررسی مقایسه‌ای تاثیر مهاری عصاره‌های گیاهان داروئی رایج در درمان سنتی دیابت بر آنزیم آلفا‌آمیلاز پانکراسی. [دفاع شده]

۱۹- الهه فیض آبادی: بهینه سازی کشت درون شیشه ای گیاه زعفران خوراکی برای انتقال ژن با آگروباکتریوم._ کالوس زایی درون شیشه ای زعفران خوراکی (همایش)

۲۰- الهام کرّابی: بررسی میزان تولید شیکوریک اسید و بیان ژن PAL در ریشه های مویین القا شده گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.)

۲۱- الهام ایزی: (دکتری) بررسی میان کنش پرتوهای UV و نانوذرات روی بر جوانه زنی بذرها ، ویژگیهای ریخت شناسی-تشریحی – تکوینی و خواص آنتی اکسیدانی دانه رستها ی گیاه دارویی خرفه (.Portulaca oleracea L) در مرحله رویشی

۲۲- بهناز هاتفی کیا: آنالیز مواد موجود در عصاره ی آبی و الکلی گیاه Epilobium parviflorum و بررسی خواص ضد سرطانی آن

 

 

سایر موارد و طرحهای تحقیقاتی:

۱- بهارشاهی امین، واعظی-کاخکی محمدرضا، مهدوی بهنام، بهروان محمودرضا. مقایسه اثر لاروکشی عصاره متانولی بخش های هوایی گیاه خرزهره(Nerium oleander L) و بنگ دانه (Hyoscyamus niger L) بر روی لارو پشه کولکس. مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (جهرم). ۱۳۹۵; ۱۴ (۴) :۲۵-۳۳

۲- محمد طزری, علی؛ احمد مجد؛ طاهر نژادستاری و محمدرضا واعظی کاخکی، ۱۳۹۲، بهینه سازی شرایط کشت در شیشه جهت تولید کالوس رویان زا از قطعات برگ، ساقه، ریشه و دمبرگ گیاه پسته (Pistacia vera L)، هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی، تهران، انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تهران

۳- محمدطزری, علی؛ احمد مجد؛ طاهر نژاد ستاری و محمدرضا واعظی کاخکی، ۱۳۹۲، بهینه سازی شرایط کشت در شیشه جهت تولید کالوس رویان زا از قطعات دمگل، میوه، مادگی، بساک و رویان زیگوتی (Pistacia vera L)، هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی، تهران، انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تهران

۴- محمدرضا واعظی کاخکی، ۱۳۸۰، ریزازدیادی نارون رعنا (Ulmus elegantissima L) از طریق کشت بافت، نشریه علوم دانشگاه خوارزمی، سال اول، شماره ۳-۴٫

۵- بیگم حسینی, معصومه؛ قدیر طاهری؛ محمدرضا واعظی کاخکی و منصور طلاتی، ۱۳۹۲، کاربرد برگی کیتوزان بر رشد وویژگی های مورفولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis)، همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، جزیره قشم، شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان

۶- بیگم حسینی, معصومه؛ قدیر طاهری؛ محمدرضا واعظی کاخکی و منصور صلاتی، ۱۳۹۲، تاثیر پرایمینگ بذر با کیتوزان بر ویژگی های جوانه زنی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis) در شرایط تنش خشکی، همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، جزیره قشم، شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان

۷- فیض آبادی, الهه؛ محمدرضا واعظی کاخکی و عیسی کهن باغ خیراتی، ۱۳۹۵، کالوس زایی درون شیشه ای زعفران خوراکی، همایش ملی گیاهان دارویی، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود – انجمن گیاهان دارویی ایران

۸- بامری, الهام؛ علیرضا پوراسماعیلی و محمدرضا واعظی کاخکی، ۱۳۹۴، رویارویی حمایت و ترویج محصولات تراریخته با حقوق مصرف کننده، کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس

۹- الهامی, نفیسه و محمدرضا واعظی کاخکی، ۱۳۹۳، بررسی اثر تنش شوری بر روی آنزیم کاتالاز و برخی شاخصهای جوانهزنی دو توده محلی لوبیا چیتی اسفراین (خراسان شمالی) و سپیدان (فارس)، دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، گروه ترویجی دوستداران محیط زیست و انجمن حمایت از طبیعت ایران

۱۰- الهامی, نفیسه و محمدرضا واعظی کاخکی، ۱۳۹۳، تاثیر تنش خشکی بر روی آنزیم کاتالاز و برخی شاخصهای جوانه زنی دو توده محلی لوبیا چیتی اسفراین (خراسان شمالی) و سپیدان (فارس)، اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، انجمن حمایت از طبیعت ایران

۱۱- طاهری, قدیر؛ علی زروندی و محمدرضا واعظی کاخکی، ۱۳۹۱، تأثیر منبع تأمین نیتروژن بر فعالیت آنتی اکسیدانی و ویژگی های رشدی گیاه تربچه در حضور نیکل، همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی، سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

۱۲- زروندی, علی؛ قدیر طاهری و محمدرضا واعظی کاخکی، ۱۳۹۱، تأثیر نیکل و منبع تأمین نیتروژن بر پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه تربچه (Raphanus sativus L.)، همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی، سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

۱۳- الهامی, نفیسه؛ محمدرضا واعظی کاخکی و قدیر طاهری، ۱۳۹۱، بررسی تنش خشکی بر روی جوان هزنی دو توده ی محلی لوبیا چیتی اسفراین (خراسان شمالی) و سپیدان (فارس)، همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی، سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

۱۴- ارشادیان ملیحه، ارباب سلیمانی نازیلا، آجودانی فر هاتف، واعظی کاخکی محمد رضا. اثر ضدمیکروبی و تجمع سلولی لاکتوباسیلوس های پروبیوتیکی با برخی از باکتری های بیماری زا. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. ۱۳۹۴; ۹ (۳) :۱۴-۲۲

۱۵- محمدرضا واعظی کاخکی، محمدحسین عادلی، حسن زارع مایوان، ۱۳۷۶، بررسی اندام‌زایی و ریخت‌زایی اسطوخدوس در شیشه

۱۶- درودی، م؛ واعظی کاخکی م.ر.، و صفی پور افشار (۱۳۹۶) . “اثر نوع هورمون و غلظت محیط پایه بر جوانه زنی و پرآوری ریز نمونه‌های رز ساناز (Rosa chinensis var. Elvis).” مجله پژوهش‌های تولید گیاهی ۲۳(۴): ۵۹-۷۴٫

۱۷- پوراسماعیلی, ع., واعظی کاخکی, م., و بامری, ا. (۲۰۱۷). بررسی تطبیقی حقوق مصرف‌کنندگان محصولات تراریخته در ایران و اتحادیه اروپا. مجله علمی – پژوهشی اخلاق زیستی, ۷(۲۴), ۹۹-۱۱۴. doi:http://dx.doi.org/10.22037/bioeth.v7i24.14930

 

 

 

 

:PhD and MSc  Students’ Projects

 1. Nafiseh Elhami: (2012) Study of physiological effects of salt and drought stresses on seed germination in Common Bean’s in Two Local Line (Esfarayen and  Sepidan)
 2. Mahdi Ahmadzadeh: (2012) Efects of Salicylic Acid on some hysiological Parameters under Salinity Stress in Lepidium sativum L
 3. Moosa Rahmani: (2012) Effects of Ascorbic Acid on Some Physiological Traits in Cicer arietinum L. in Drought Stress Conditions.
 4. Ali Zarvandi: (2012) The study alleviation of nickel toxicity by Nitrogen source to Radish plants (Rhaphanus sativus L.)
 5. Elham Izy: (2012) Cyto-Histological and Ontogenical study of petals and sstamens and comparison of allergenicity effects of them at two ontogenical stages in Cytisus scoparius L.
 6. Bahereh Farzampour: (2013) Study of Auxin and Cytokinin as Plant Growth Regulators on Watermelon (Citrullus lanatus) Micropropagation.
 7. Ryhaneh Ghanei: (2013) Comparative Effects of Fifferent Levels of Some Growth Regulators on Plant Tissue Culture Watermelon (Citrullus lanatus)
 8. Masumeh Bigom Hosseini: (2013) Effects of Foliar Application of Chitosan on the Physiological Characteristics of the Plant Calendula (Calendula officinalis) at Different Irrigation Treatments.
 9. Maliheh Ershadian: (2013) The Antagonistic effect of Co-aggregation between probiotic Lactobacilli and pathogenic bacteria
 10. Ali Mohammad Tazari: (2014) (PhD) Improvement of In vitro Effectors on Somatic embryogenesis and Artificial seed in Iranian Pistacia (Pistacia vera L.)
 11. Katayoon Arbab: (2014) Comparing some of Antioxidants and Antibacterial Properties of Artemisia Kopetdaghensis in two ecological regions (Sabzevar and Neyshabour)
 12. Hamideh Sahebdivani: (۲۰۱۴) Invstigation of existing polyphenols in roots of Polygonum Afghanicum plant
 13. Mahmood Ghaeminejad: (2014) Effects of Ergostrol on Some Physiological and Morphological Parameters in Lepidium sativum L. under Salinity Stress.
 14. Elmira Rasooli: (2014) Essential Oil Composition and Antibacterial Activity of a species of Centaurea. 
 15. Somayeh Mehranfar: (-) The Effects of Different Ecological Conditions on Essential Oils of Achillea millefolium.
 16. Mahdi Darroudi: (۲۰۱۷) Effect of hormone type and basal media strength on germination and Proliferation of Sanaz Rose (Rosa chinensis var. Elvis)
 17. Elham Bameri: (2017) A Comparative Study of the Consumers Rights of GM Crops in Iran and European Union.
 18. Zahra bayat: (2017) Inhiitory effect evaluation of medicinal plants extracts using traditional treatment of diabetes on pancratic alpha-amylase enzyme.
 19. Elaheh Feizabadi: (2017) Tissue culture optimization of saffron (Crocus sativus L.) for Agrobacterium-mediated gene transformation
 20. Elham Karrabi: (2017) Analysis of cichoric acid production and expression patterns of PAL gene in induced Echinacea purpurea hairy roots
 21. Elham Izy: (2017) (PhD) Study of UV rays and Zn particles interaction on the seed germination, morphological-anatomical- Developmental characteristics and antioxidant properties of seedlings of medicinal plant of purslane (Porulaca oleracea L.) in the vegetative stage
 22. Behnaz Hatefikia: (2017) Substances analyzing of aquatic and alcoholic extracts of Epilobium parviflorum plant and anti-cancer properties.

.

.

Other Projects:

 1. Behravan M, Vaezi-Kakhki M R, Baharshahi A. Comparing larvicidal Effect of Methanol Extract of the Aerial Parts of Henbane (Hyoscyamus niger L.) and Oleander ( Nerium oleander L.) plants on Anopheles spp Larvae (Diptera: Culicidae) in Vitro, Zahedan J Res Med Sci. 2017 ;19(3):e8631. doi: 10.5812/zjrms.8631.
 2. Behravan M R, Baharshahi A, Vaezi-Kakhki M, Naghizadeh A. Comparing Larvicidal Effect of Methanolic Extract of the Different Parts of Henbane (Hyoscyamus niger L.) Plant on Anopheles spp Larvae in Vitro. Arch Hyg Sci. 2017; 6 (3) :288-293
 3. Sabeti Z, Armin M, Vaezi Kakhki M R. Investigation of effective microorganisms application method on alleviation of salt stress effects on root morphology of sweet corn. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 54, iss. 2, pp. 48-55, 2017
 4. Ershadian M, Arbab Soleimani N, Ajodani Far H, Vaezi Kakhki M R. The Co-aggregation effects of probiotic lactobacillus against some pathogenic bacteria. Iran J Med Microbiol. 2015; 9 (3) :14-22
 5. Darroudi M, Vaezi Kakhki M R, SafipourAfshar: (۲۰۱۷) Effect of hormone type and basal media strength on germination and Proliferation of Sanaz Rose (Rosa chinensis var. Elvis)
 6. Pouresmaeili, A., Vaezi Kakhki, M. R., Bameri, E. (2017) A Comparative Study of the Consumers Rights of GM Crops in Iran and European Union. Bioethics Journal, 7(24): 99-114
 7. Vaezi-KAkhki M .R., Kohan E., Feizabadi E. Modelling and optimization of callus growth in Crocus sativus L. (saffron) using response surface methodology (RSM) (In Progress)

.