دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

فهرست منابع  درس هالوفیت‌ها به شرح زیر است:

فایلهای PDF درس: ۱  و  ۲.

۱٫ هالوفیتها، تألیف دکتر بخشی خانیکی، انتشارات پیام نور (برای دانلود فایل PDF این کتاب، اینجا کلیک کنید)

۲٫ کشاورزی شورزیست- راهبردهای مدیریت گیاه، آب و خاک؛ تدوین و گردآوری: دکتر محمد کافی و همکاران (۱۳۸۹)، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

۳٫ Waisel, Y. (1972). Biology of halophytes. New York, Academic Press.

۴٫ Choukr-AllAh, R. (1996). Halophytes and Biosaline Agriculture, CRC Press.

۵٫ Di Toppi, L. S. and B. Pawlik-Skowrońska (2003). Abiotic stresses in plants. Dordrecht ; Boston, Kluwer Academic Publishers.

۶٫ Hirt, H. and K. Shinozaki (2004). Plant responses to abiotic stress. Berlin ; New York, Springer.

۷٫ Jenks, M. A. and P. M. Hasegawa (2005). Plant abiotic stress. Oxford, UK ; Ames, Iowa, Blackwell Pub.

۸٫ Smallwood, M. F., C. M. Calvert, et al. (1999). Plant Responses to Environmental Stress, Bios Scientific Publisher.