دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

ویژه دانشجویان دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

 

کتاب لودیش (Molecular and cell Biology, Lodish, 8th Ed) _پسورد دانلود را در کلاس درس بپرسید.

اسلایدهای کتاب لودیش (بر اساس ویرایش ششم):

فصل اول: 
فصل دوم:
فصل سوم:
فصل چهارم:
فصل پنجم:

 

 

اسلایدهای کلاس:

۱- فایل اسلاید کلاسی، فصل اول (Molecules, Cells and Model Organisms) (فایل با یک اسلاید در هر صفحه؛       فایل با ۶ اسلاید در یک صفحه)

۲- فایل اسلاید کلاسی، فصل دوم (Chemical Foundations) (فایل با یک اسلاید در هر صفحه؛       فایل با ۶ اسلاید در یک صفحه)

۳- فایل اسلاید کلاسی، فتوسنتز بخش اول (Photosynthesis-1) (فایل با یک اسلاید در هر صفحه؛       فایل با ۶ اسلاید در یک صفحه)

۴- فایل اسلاید کلاسی، فتوسنتز بخش دوم (Photosynthesis-2) (فایل با یک اسلاید در هر صفحه؛       فایل با ۶ اسلاید در یک صفحه)

۵- فایل اسلاید کلاسی، فتوسنتز بخش سوم (Photosynthesis-3) (فایل با یک اسلاید در هر صفحه؛       فایل با ۶ اسلاید در یک صفحه)