دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

Category Archives: روش تحقیق

تغییر چیدمان پاورقی (چپ راست) در Word
روش تحقیق

تغییر چیدمان پاورقی (چپ راست) در Word

در نرم افزار ورد (Word)   در صورتی که خط جداکننده پاورقی (Footnote Separator) در سمت راست قرار دارد و ادامه مطلب …

برگزاری کارگاه روش تهیه منابع و مآخذ و فهرست مطالب (Word و EndNote)
روش تحقیق

برگزاری کارگاه روش تهیه منابع و مآخذ و فهرست مطالب (Word و EndNote)

برگزاری کارگاه روش تهیه منابع و مآخذ و فهرست مطالب (Word و EndNote) توجه:  در صورت نیاز به آموزش در ادامه مطلب …