دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

منابع درسی:

ازدیاد نباتات، تالیف محسن کاویانی، انتشارات پیام نور.

ازدیاد نباتات، تالیف رسول جلیلی مرندی، انتشارات جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی

ازدیاد نباتات (گیاه افزایی)، ۳ جلد، ترجمه دکتر مرتضی خوشخوی، انتشارات دانشگاه شیراز.