دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

منابع درسی:

  • سیستماتیک گیاهی_ دیدگاهی تبارشناختی (ویرایش سوم)؛ جاد، کمپبل، کلوگ، استیونس، دوناهیو؛ مترجمان: حجت الله سعیدی، آزاده اخوان روفیگر؛ ۱۳۹۱
  • اصول و روشهای رده بندی گیاهان؛ دکتر دینا عزیزیان، دکتر غلامرضا بخشی خانیکی، انتشارات پیام نور ۱۳۸۴
  • سیستماتیک گیاهی ۱؛ دکتر غلامرضا بخشی خانیکی، انتشارات پیام نور ۱۳۸۳
  • کروموفیتهای ایران (۴ جلد)؛ مرحوم دکتر احمد قهرمان، مرکز نشر دانشگاهی –تهران، ۱۳۶۹ (جلد ۱ و ۴ شامل سیستماتیک ۱، جلدهای ۱، ۲ و ۳ شامل سیستماتیک ۲)
  • تاکسونومی گیاهی و سیستماتیک زیستی؛ کلیو آ. استیس؛ ترجمۀ احمد رضا خسروی؛ انتشارات دانشگاه شیراز؛ ۱۳۷۵
  • اصول رده بندی گیاهان؛ ک. جفری؛ ترجمۀ محبوبه خاتم ساز؛ انتشارات مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع؛ ۱۳۷۱
  • کلیات تاکسونومی گیاهی؛ سی. جفری؛ ترجمۀ دکتر حسن راشد محصل؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ ۱۳۷۳
  • تاکسونومی جدید؛ مرحوم دکتر دیانت نژاد؛ ؟ دانشگاه تربیت معلم تهران ؟

 تلفظ برخی اسامی علمی گیاهان و خانواده های گیاهی

سایتی مفید برای نمونه های درختی

.

فایلهای کلاسی:

مقدمه

۱- مقدمه، اصول و روشهای رده بندی گیاهان

 

نهانزادان (گروه  جگرواشان و خزگیان)

۲- خزه ها (بریوفیتها)

نهانزادان آوندی

۳- پسیلوتوم ها

۴- لیکوپودها

۵- دم اسبیان (اکوئیستوم ها)

۶- سرخسها

 

پیدازادان (دانه داران): شامل بازدانگان و نهاندانگان (تک لپه ایها و دولپه ایها)

بازدانگان

۷- بازدانگان

نهاندانگان (بخش تک لپه ایها)

۸- نهاندانگان- تک لپه ایها

۹-