دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

منابع درسی:

1. گیاهان دارویی، تألیف دﻛﺘﺮ. ﻓﺮﺷﺎد اﺑﺮاﻫﻴم پور و ﻣﻬﻨﺪس.ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻴﺪی زاده، انتشارات پیام نور

2. گیاهان دارویی، دوره 5 جلدی، تألیف دکتر علی زرگری

3. معارف گیاهی (کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماریها)، دوره 8 جلدی، حسین میرحیدی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

.

آدرس پایگاههای مفید:

  1. نام داروهای شیمیایی مورد استفاده در ایران

  2. پایگاه اطلاعات دارویی

  3. دارویاب

  4. پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایران

  5.  بانک اطلاعات بیماریها

  6. طبایع