دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

اطلاعیه:

    • ۱-

    • ۲-

مطالب درسی عبارتند از:

۱٫ آشنایی با سیستم رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا برای تسهیل در یافتن کتابهای تخصصی
۲٫ آشنایی با اجزای مختلف پایان نامه و نحوۀ تهیه تحقیق و پایان نامه (منبع: کتاب کاربرد کامپیوتر در نگارشهای علمی و پایان نامه، واعظی، انتشارات مرندیز.)
۳٫ نحوۀ تهیه و نوشتن منابع در داخل متن و در پایان تحقیق و پایان نامه (منبع: کتاب کاربرد کامپیوتر در نگارشهای علمی و پایان نامه، واعظی، انتشارات مرندیز.)
۳٫ پیشوندها و پسوندهای مهم رایج در زیست شناسی (این فایل را دانلود نمایید: Prefixes and Suffixes_ Farsi English)
۴٫ کار با متون زیست شناسی (در گرایش های مختلف) به زبان انگلیسی که به صورت تکالیف کلاسی به انجام می رسند. برخی از این تکالیف در زیر آورده شده اند:

تکالیف کلاسی به ترتیب فصلهای کتاب (Biology, 8th Ed._ Eldra Solomon) در زیر آورده شده اند. معمولاً هر فصل برای یک جلسۀّ کلاسی در نظر گرفته می شود.

فایل PDF شامل تمام فصلهای زیر (حجم فایل ۲۵ MB)

۱٫ نمایی از حیات 
۲٫ اتمها و ملکولها (اصول شیمیایی حیات)
۳٫ شیمی حیات (ترکیبات آلی)
۴٫ تشکیلات یاخته
۵٫ غشاهای زیستی
۹٫ فتوسنتز:(فروغ آمایی): به دام انداختن انرژی
۱۵٫ فناوری DNA و ژنومیکس
۲۶٫ فرمانرو قارچها
Glossary: واژه نامه لغات دشوار

سایر فایلهای درس:

Biological.Texts_Library

Fields.and.Their.Scope

Tree.of.Life_3.Domains

Prefixes and Suffixes_ Farsi English

Prefixes.Suffixes.Bio_Doc

Prefixes.Suffixes.Bio_PDF

Motoon_Words_Cytology&Genetics