دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

۱- برای مشاهده  مجموعه آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی وکارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته روی آن کلیک کنید.

۲- فهرست دروس کارشناسی زیست شناسی عمومی به صورت پیشنهادی زیر است:

کد درس نام درس تعداد واحد وضعیت
۸۲۱۷۱۲ آزمایشگاه ارگانوژنزومورفوژنزگیاهی ۱ اختیاری
۸۲۱۳۵۱ آزمایشگاه بافت شناسی ۱ اختصاصی
۸۲۱۱۸۱ آزمایشگاه بیوشیمی ۱ اختصاصی
۸۲۱۰۵۱ آزمایشگاه تشریح و مرفولوژی گیاهی ۱ اختصاصی
۸۲۱۰۷۱ آزمایشگاه جانور شناسی (۱) ۱ اختصاصی
۸۲۱۱۵۱ آزمایشگاه جانورشناسی(۲) ۱ اختصاصی
۸۲۱۳۷۱ آزمایشگاه جنین شناسی ۱ اختصاصی
۸۲۱۲۳۱ آزمایشگاه زیست شناسی سلولی وملکولی ۱ اختصاصی
۸۲۱۲۵۱ آزمایشگاه ژنتیک ۱ اختصاصی
۸۲۱۴۰۱ آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی (۱) ۱ اختصاصی
۸۲۱۴۲۱ آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی (۲) ۱ اختصاصی
۸۲۱۵۲۱ آزمایشگاه شیمی (۲) ۱ اختصاصی
۸۲۱۱۹۱ آزمایشگاه شیمی آلی ۱ اختصاصی
۸۲۱۰۲۱ آزمایشگاه شیمی عمومی (۱) ۱ اختصاصی
۸۲۱۱۳۱ آزمایشگاه فیزیک ۱ اختصاصی
۸۲۱۳۲۱ آزمایشگاه فیزیولوزی جانوری (۲) ۱ اختصاصی
۸۲۱۳۰۱ آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری (۱) ۱ اختصاصی
۸۲۱۴۴۱ آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (۱) ۱ اختصاصی
۸۲۱۴۶۱ آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (۲) ۱ اختصاصی
۸۲۱۲۷۱ آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی ۱ اختصاصی
۸۲۱۰۰۲ آشنایی با کامپیوتر ۲ اختیاری
۸۲۱۲۱۱ آمارزیستی ۲ اختصاصی
۸۲۱۷۱۳ ازدیاد نباتات(روشهای تکثیرگیاهان) ۲ اختیاری
۸۲۱۷۱۴ اصول اصلاح نباتات ( ژنتیک گیاهی ) ۲ اختیاری
۸۲۱۷۱۷ اصول و روشهای رده بندی گیاهان ۲ اختیاری
۸۲۱۱۶۱ اکولوژی ۳ اختصاصی
۸۲۱۷۱۵ اکولوژی پوششهای گیاهی ۲ اختیاری
۸۲۱۲۰۱ اکولوژی عملی ۱ اختصاصی
۸۲۱۵۹۱ ایمونولوژی ۲ اختیاری
۸۲۱۳۴۱ بافت شناسی ۲ اختصاصی
۸۲۱۰۰۶ بیماریهای گیاهی ۲ اختیاری
۸۲۱۴۹۱ بیو فیزیک ۲ اختصاصی
۸۲۱۱۷۱ بیوشیمی (۱) ۳ اختصاصی
۸۲۱۵۳۱ بیوشیمی (۲) ۳ اختیاری
۸۲۱۰۳۳ بیوشیمی گیاهی ۲ اختیاری
۸۲۱۰۰۳ پایان نامه ۳ پروژه
۸۲۱۵۴۱ پروتوزئولوژی ۲ اختیاری
۸۲۱۰۸۱ تالوفیتها ۲ اختصاصی
۸۲۱۰۴۱ تشریح و مرفولوژی گیاهی ۲ اختصاصی
۸۲۱۲۸۱ تکامل ۲ اختصاصی
۸۲۱۰۶۱ جانور شناسی (۱ ) ۳ اختصاصی
۸۲۱۱۴۱ جانور شناسی (۲) ۲ اختصاصی
۸۲۱۳۶۱ جنین شناسی ۲ اختصاصی
۸۲۱۷۱۶ خاکشناسی عمومی ۲ اختیاری
۸۲۱۴۷۱ رشدونمو گیاهی ۲ اختصاصی
۸۲۱۰۹۱ ریاضی (۲) ۲ اختصاصی
۸۲۱۰۳۱ ریاضی عمومی (۱) ۲ اختصاصی
۸۲۱۳۸۱ ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان ۲ اختصاصی
۸۲۱۵۸۱ زیست شناسی انگلها ۲ اختیاری
۸۲۱۵۱۱ زیست شناسی پرتوی ۲ اختصاصی
۸۲۱۲۲۱ زیست شناسی سلولی و ملکولی ۴ اختصاصی
۸۲۱۵۷۱ زیست شناسی مولکولی ۲ اختیاری
۸۲۱۲۴۱ ژنتیک ۴ اختصاصی
۸۲۱۰۰۴ ژنتیک انسانی ۲ اختیاری
۸۲۱۳۹۱ سیستماتیک گیاهی (۱) ۲ اختصاصی
۸۲۱۴۱۱ سیستماتیک گیاهی (۲) ۲ اختصاصی
۸۲۱۱۰۱ شیمی (۲) ۲ اختصاصی
۸۲۱۱۱۱ شیمی الی ۳ اختصاصی
۸۲۱۰۱۱ شیمی عمومی (۱) ۳ اختصاصی
۸۲۱۱۲۱ فیزیک ۴ اختصاصی
۸۲۱۲۹۱ فیزیولوژی جانوری (۱) ۳ اختصاصی
۸۲۱۳۱۱ فیزیولوژی جانوری (۲) ۳ اختصاصی
۸۲۱۳۳۱ فیزیولوژی جانوری (۳) ۲ اختصاصی
۸۲۱۰۰۹ فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش ۲ اختیاری
۸۲۱۴۳۱ فیزیولوژی گیاهی (۱) ۲ اختصاصی
۸۲۱۴۵۱ فیزیولوژی گیاهی (۲) ۲ اختصاصی
۸۲۱۵۶۱ قارچ شناسی ۲ اختیاری
۸۲۱۰۲۶ کلیات بیوتکنولوژی ۲ اختیاری
۸۲۱۶۱۱ گیاهان دارویی ۲ اختیاری
۸۲۱۴۸۱ متون زیست شناسی (زبان تخصصی ) ۲ اختصاصی
۸۲۱۲۶۱ میکروبیولوژی عمومی ۳ اختصاصی
۸۲۱۵۰۱ ویروس شناسی ۲ اختصاصی