دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

منابع قابل استفاده درس آمار زیستی:

 1. * آمار زیستی، تألیف بهرام طارمی و بهرام ضیغمی، انتشارات پیام نور
 2. * اصول و روشهای آمار زیستی، ترجمه دکتر آیت اللهی، انتشارات امیرکبیر
 3. مبانی آمار، ترجمه دکتر علیرضا سلیمانی، انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری
 4. * طرحهای آزمایشی در علوم کشاورزی، تألیف دکتر محمد فارسی و همکاران، انتشارات به نشر (آستان قدس رضوی)
 5. طراحی آزمایشهای کشاورزی، تألیف مهندس بهروز فوقی و دکتر طالعی و اکبری، انتشارات پیام نور
 6. کاربرد SPSS در پژوهشهای کشاورزی، تألیف فتحعلی نوری و رضا عزیزی نژاد، نشر آموزش کشاورزی (وزارت کشاورزی)
 7. Handbook of Biological Statistics, John H.McDonald, University of Delaware
 8. Introduction to Biostatistics, Larry Winner, University of Florida

یرای مطالعه و یادگیری بیشتر می توانید به آدرسهای زیر مراجعه نمایید:

 1. The Really Easy Statistics Site

 2. Excel Tutorial on the Net _ The Analysis ToolPak:         (یا از این آدرس استفاده نمایید.)

 

 1. (الف) جزوه درس آمار زیستی (دو صفحه در یک صفحه A4)  ،  (چاپ یکی از جزوات الف یا ب الزامی است)
  یا  (ب) جزوه به صورت کتابچه ای که باید پشت و رو چاپ شود و سپس به صورت کتابچه صحافی یا منگنه گردد.
  و (ج) جزوه جداول آماری (چاپ این جداول الزامی است)

 2. کتاب آمار زیستی ویرایش دهم، به زبان انگلیسی (بسیار مفید): Biostatistics

 3. کتاب آنالیز آماری در اکسل ۲۰۱۰، به زبان انگلیسی: Statistical Analysis in Excel 2010

 4. راهنمای فارسی SPSS (به زبان فارسی)

 5. کتاب آموزش اِکسل به زبان ساده (به زبان فارسی)

 6. کتاب آموزش آنالیزهای آماری با استفاده از اِکسل (به زبان فارسی)

 7. IT_Exell
 8. Statistics_Exercise