دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

فرم درخواست تحقیق درسی

هر تعداد گزینه که لازم است را تیک بزنید.

Please wait...

logoHandCursor

 فرم ارسال تحقیق درسی به استاد

هر تعداد گزینه که لازم است را تیک بزنید.

Browse...

Maximum size 10MB

Please wait...

logoHandCursor

 

تاریخ برگزاری امتحانات میان ترم دروس نیمسال دوم ۹۵-۹۴:

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

آمار زیستی  ۴ اردیبهشت ۹۵  ساعت ۱۲ ظهر
فیزیولوژی گیاهی ۱  ———-
فیزیولوژی گیاهی ۲  ———-
فیزیولوژی گیاهی (رشته بیوشیمی)  ———-
 ریخـــت‌زایی و انــــدام‌زایی گیاهی
(اُرگانوژنز و مورفوژنز گیاهی)
 ۱۹ اردیبهشت ۹۵   ساعت ۱۰ صبح
رشد و نمو گیاهی ندارد—— ————-

تاریخ برگزاری امتحانات پایان ترم آزمایشگاهها نیمسال دوم ۹۵-۹۴:

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ۱_ پایان ترم
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ۲_ پایان ترم
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (رشته بیوشیمی)_ پایان ترم