دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

logoHandCursor

 

تاریخ برگزاری امتحانات میان ترم دروس نیمسال :

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

آمار زیستی
فیزیولوژی گیاهی ۱  ———-
فیزیولوژی گیاهی ۲  ———-
فیزیولوژی گیاهی (رشته بیوشیمی)  ———-
 ریخـــت‌زایی و انــــدام‌زایی گیاهی
(اُرگانوژنز و مورفوژنز گیاهی)
رشد و نمو گیاهی —— ————-

تاریخ برگزاری امتحانات پایان ترم آزمایشگاهها نیمسال :

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ۱_ پایان ترم
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ۲_ پایان ترم
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (رشته بیوشیمی)_ پایان ترم