دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

نمرات میانترم نیمسال اول ۹۵-۹۶

توجه:

  • غیبت در جلسه امتحان 
  • و نیز عدم درج نام و نام خانوادگی در برگه امتحان

به منزله نمره صفر است.

لطفاً برای این موارد به اینجانب مراجعه نکنید.

توجه:

به دانشجویانی که در دروس آمار و سیستماتیک گیاهی نمره میانترم بسیار کمی گرفته اند (کمتر از ۳٫۵) اکیداً توصیه میشود پیش از پایان مهلت قانونی حذف تکدرس، نسبت به حذف درس خود  اقدام نمایند تا انشاالله مشکلی برای نمره پایانی آنها پیش نیاید.

 

توجه: بخشهای امتحان پایان ترم 

فیزیولوژی گیاهی ۱: از مثلث خاک تا آخر جزوه. از کتاب تایز و زایگر نیز بخشهای مرتبط با درس

فیزیولوژی گیاهی ۲: از واکنشهای تاریکی تا آخر (کتاب: فصلهای ۸ و ۹ و ۱۱ به انضمام جزوه خوانده شود)

ریخت زایی و اندام زایی (کتاب): تمام کتاب.

رشد و نمو  گیاهی: تمام کتاب.

فیزیولوژی گیاهی (رشته بیوشیمی):

روشهای آماری (شیمی دارویی): از ابتدای آزمون فرض تا پایان

آماری زیستی: از ابتدای آزمون فرض تا پایان

سیستماتیک گیاهی ۱: تک لپه ایها

 

قایل توجه:

دانشجویانی که نتوانسته اند خود را برای میانترم آماده نمایند و نمرات مطلوبی نداشته اند:

برای مساعدت بیشتر، دانشجویی که نمرۀ پایان ترمش ۸٫۵ از ۱۰ شود، فقط پایان ترم (از ۲۰) لحاظ خواهد شد. اگر نمره از ۷٫۵ بیشتر بشود، بارم میانترم نصف خواهد شد (یعنی میانترم از ۵ و پایانترم از ۱۵ محسوب خواهد شد).

 

.

Comments are closed.