دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

نمرات میانترم نیمسال دوم ۹۶-۹۷

توجه:

  • غیبت در جلسه امتحان 
  • و نیز عدم درج نام و نام خانوادگی در برگه امتحان

به منزله نمره صفر است.

لطفاً برای این موارد به اینجانب مراجعه نکنید.

توجه:

به دانشجویانی که در دروس، نمره میانترم بسیار کمی گرفته اند (کمتر از ۳٫۵) توصیه میشود پیش از پایان مهلت قانونی حذف تکدرس، نسبت به حذف درس خود  اقدام نمایند تا انشاالله مشکلی برای نمره پایانی آنها پیش نیاید.

 

توجه: بخشهای امتحان پایان ترم 

فیزیولوژی گیاهی ۱: از مثلث خاک تا آخر جزوه. از کتاب تایز و زایگر نیز بخشهای مرتبط با درس

فیزیولوژی گیاهی ۲: از واکنشهای تاریکی تا آخر (کتاب: فصلهای ۸ و ۹ و ۱۱ به انضمام جزوه خوانده شود)

ریخت زایی و اندام زایی (کتاب): تمام کتاب و جزوه.

رشد و نمو  گیاهی: تمام کتاب و جزوه.

فیزیولوژی گیاهی (رشته بیوشیمی): تمام جزوه

روشهای آماری (شیمی دارویی): از ابتدای آزمون فرض تا پایان جزوه

آماری زیستی: از ابتدای آزمون فرض تا پایان

سیستماتیک گیاهی ۱: تک لپه ایها

 

نمرات با ارفاق:


 

.

.

کارگاه آمار زیستی آمار زیستی (سلولی) روشهای آماری
شماره دانشجو نهایی شماره دانشجو نمره میانترم از ۱۰ شماره دانشجو نمره میانترم ۱۱
۹۳۱۲۸۴۱۵۰۳ ۱۲٫۵۰ ۹۵۱۲۸۴۲۳۶۴ ۹٫۷۹ ۹۳۱۲۹۸۱۲۲۰ ۸٫۴۶
۹۵۱۲۸۴۲۰۱۳ ۱۵٫۷۵ ۹۵۱۲۸۴۲۱۹۳ ۹٫۳۸ ۹۴۱۲۹۸۱۳۷۵ ۸٫۸۸
۹۵۱۲۸۴۲۰۴۶ ۱۲٫۵۰ ۹۵۱۲۸۴۲۰۵۷ ۸٫۱۷ ۹۳۱۲۹۸۱۰۸۲ ۷٫۱۹
۹۵۱۲۸۴۲۰۵۷ ۱۲٫۵۰ ۹۵۱۲۸۴۲۰۱۳ ۸٫۱۷ ۹۳۱۲۹۸۱۱۹۵ ۷٫۱۹
۹۵۱۲۸۴۲۰۹۱ ۱۰٫۰۰ ۹۵۱۲۸۴۲۱۴۸ ۸٫۱۷ ۹۳۱۲۹۸۱۱۷۳ ۸٫۰۴
۹۵۱۲۸۴۲۱۱۵ ۱۵٫۷۵ ۹۵۱۲۸۴۲۳۴۲ ۶٫۹۶ ۹۳۱۲۹۸۱۳۷۷ ۶٫۳۵
۹۵۱۲۸۴۲۱۲۶ ۱۲٫۰۰ ۹۴۲۲۸۴۱۰۶۴ ۶٫۷۶ ۹۳۱۲۹۸۱۱۰۶ ۶٫۵۶
۹۵۱۲۸۴۲۱۳۷ ۱۸٫۲۵ ۹۵۱۲۸۴۲۵۵۷ ۶٫۷۶ ۹۳۱۲۹۸۱۱۲۸ ۷٫۱۹
۹۵۱۲۸۴۲۱۴۸ ۱۳٫۰۰ ۹۵۱۲۸۴۲۳۳۱ ۶٫۷۶ ۹۴۱۲۹۸۱۲۰۶ ۸٫۶۷
۹۵۱۲۸۴۲۱۵۹ ۱۴٫۵۰ ۹۴۱۲۸۴۱۴۳۲ ۶٫۵۶ ۹۳۲۲۹۸۱۰۶۷ ۵٫۹۲
۹۵۱۲۸۴۲۱۸۲ ۱۴٫۵۰ ۹۵۱۲۸۴۲۲۳۹ ۶٫۵۶ ۹۴۱۲۹۸۱۲۱۷ ۵٫۵۰
۹۵۱۲۸۴۲۱۹۳ ۱۶٫۲۵ ۹۵۱۲۸۴۲۳۷۵ ۶٫۱۵ ۹۴۲۲۹۸۱۱۹۰ ۵٫۹۲
۹۵۱۲۸۴۲۲۱۷ ۱۳٫۵۰ ۹۴۱۲۸۴۱۳۹۶ ۶٫۱۵ ۹۴۱۲۹۸۱۲۶۲ ۲٫۹۶
۹۵۱۲۸۴۲۲۲۸ ۱۹٫۷۵ ۹۵۱۲۸۴۲۱۳۷ ۵٫۹۵ ۹۴۱۲۹۸۱۰۶۸ ۶٫۱۳
۹۵۱۲۸۴۲۲۳۹ ۱۰٫۰۰ ۹۵۱۲۸۴۲۴۵۵ ۵٫۹۵ ۹۳۱۲۹۸۱۳۳۳ ۲٫۹۶
۹۵۱۲۸۴۲۲۷۳ ۱۲٫۰۰ ۹۵۱۲۸۴۲۴۶۶ ۵٫۹۵
۹۵۱۲۸۴۲۳۰۸ ۲۰٫۰۰ ۹۵۱۲۸۴۲۲۷۳ ۵٫۷۵ آمار زیستی (زیست)
۹۵۱۲۸۴۲۳۲۰ ۱۷٫۲۵ ۹۵۱۲۸۴۲۵۴۶ ۵٫۷۵ شماره دانشجو نمره
۹۵۱۲۸۴۲۳۳۱ ۱۵٫۷۵ ۹۵۱۲۸۴۲۱۱۵ ۵٫۳۵ ۹۱۱۲۸۲۱۰۳۲ ۷٫۳۷
۹۵۱۲۸۴۲۳۴۲ ۱۴٫۵۰ ۹۵۱۲۸۴۲۱۲۶ ۵٫۳۵ ۹۱۲۲۸۲۱۲۸۸ ۶٫۹۶
۹۵۱۲۸۴۲۳۶۴ ۲۰٫۰۰ ۹۵۱۲۸۴۲۳۹۷ ۵٫۱۴ ۹۲۱۲۸۴۱۱۲۹ غ
۹۵۱۲۸۴۲۳۷۵ ۲۰٫۰۰ ۹۵۱۲۸۴۲۰۴۶ ۴٫۷۴ ۹۲۱۲۸۴۱۲۳۲ غ
۹۵۱۲۸۴۲۳۸۶ ۲۰٫۰۰ ۹۴۱۲۸۴۱۰۳۴ ۴٫۷۴ ۹۳۱۲۸۲۱۱۳۰ ۹٫۵۹
۹۵۱۲۸۴۲۳۹۷ ۱۵٫۷۵ ۹۵۱۲۸۴۲۰۹۱ ۴٫۷۴ ۹۳۱۲۸۲۱۲۰۹ ۶٫۰۱
۹۵۱۲۸۴۲۴۰۰ ۱۲٫۰۰ ۹۵۱۲۸۴۲۳۸۶ ۴٫۵۴ ۹۳۱۲۸۲۱۲۱۰ ۴٫۳۴
۹۵۱۲۸۴۲۴۱۱ ۱۶٫۲۵ ۹۵۱۲۸۴۲۴۰۰ ۴٫۳۴ ۹۳۱۲۸۲۱۲۵۴ ۹٫۱۸
۹۵۱۲۸۴۲۴۵۵ ۱۹٫۲۵ ۹۵۱۲۸۴۲۳۰۸ ۳٫۹۳ ۹۳۱۲۸۲۱۳۵۶ ۶٫۵۶
۹۵۱۲۸۴۲۴۶۶ ۱۴٫۵۰ ۹۵۱۲۸۴۲۱۵۹ ۳٫۷۳ ۹۳۱۲۸۲۱۴۲۵ ۸٫۱۷
۹۵۱۲۸۴۲۵۴۶ ۱۴٫۵۰ ۹۵۱۲۸۴۲۱۸۲ ۳٫۷۳ ۹۳۱۲۸۲۱۴۳۶ ۷٫۹۷
۹۵۱۲۸۴۲۵۵۷ ۲۰٫۰۰ ۹۵۱۲۸۴۲۴۱۱ ۳٫۵۳ ۹۳۱۲۸۲۱۴۸۱ ۵٫۷۵
۹۵۱۲۸۴۲۵۷۹ ۱۰٫۲۵ ۹۵۱۲۸۴۲۳۲۰ ۳٫۵۳ ۹۳۲۲۸۲۱۰۹۱ ۵٫۱۴
۹۵۱۲۸۴۲۲۱۷ ۳٫۳۳ ۹۳۲۲۸۲۱۱۵۹ ۵٫۵۵
 فیزیولوژی گیاهی ۲ ۹۵۱۲۸۴۲۲۲۸ ۳٫۳۳ ۹۴۱۲۸۴۱۲۴۹ ۶٫۳۶
شماره دانشجو نمره ۹۴۱۲۸۴۱۵۵۶ ۱٫۹۱ ۹۴۱۲۸۴۱۲۷۲ ۷٫۳۷
۹۱۲۲۸۲۱۲۸۸ ۳٫۴۸ ۹۴۱۲۸۴۱۲۸۳ ۳٫۹۳
۹۳۱۲۸۲۱۰۴۹ ۵٫۹۳ آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ۲ ۹۴۲۲۸۴۱۱۳۳ ۶٫۳۶
۹۳۱۲۸۲۱۱۲۹ ۴٫۷۱ شماره دانشجو نمره ۹۵۱۲۸۲۲۰۷۱ ۶٫۱۵
۹۳۱۲۸۲۱۱۴۱ ۵٫۸۶ ۹۳۱۲۸۲۱۱۴۱ ۱۸٫۵۰ ۹۵۲۲۸۲۲۱۳۶ ۵٫۱۴
۹۳۱۲۸۲۱۲۰۹ ۷٫۳۹ ۹۳۱۲۸۲۱۵۱۶ ۱۴٫۲۵ ۹۶۱۲۸۲۲۰۱۳ ۴٫۹۴
۹۳۱۲۸۲۱۲۵۴ ۶٫۷۷ ۹۳۲۲۸۲۱۱۲۶ ۱۵٫۵۰ ۹۶۱۲۸۲۲۰۵۷ ۵٫۳۵
۹۳۱۲۸۲۱۳۵۶ غ ۹۳۲۲۸۲۱۱۷۱ ۱۶٫۰۰ ۹۶۱۲۸۲۲۰۶۸ ۶٫۹۶
۹۳۱۲۸۲۱۴۰۳ ۶٫۰۹ ۹۴۱۲۸۲۱۰۱۴ ۱۳٫۲۵ ۹۶۱۲۸۲۲۰۸۰ ۹٫۵۹
۹۳۱۲۸۲۱۴۲۵ ۸٫۳۸ ۹۴۱۲۸۲۱۰۵۸ ۱۵٫۲۵ ۹۶۱۲۸۲۲۱۳۷ ۲٫۱۲
۹۳۱۲۸۲۱۵۱۶ ۵٫۱۷ ۹۴۱۲۸۲۱۰۷۰ ۱۶٫۷۵ ۹۶۱۲۸۲۲۱۵۹ ۴٫۳۴
۹۳۲۲۸۲۱۱۲۶ ۷٫۶۹ ۹۴۱۲۸۲۱۱۱۶ ۱۳٫۰۰ ۹۶۱۲۸۲۲۱۶۰ ۳٫۳۳
۹۳۲۲۸۲۱۱۷۱ ۵٫۶۳ ۹۴۱۲۸۲۱۱۳۸ ۱۸٫۰۰ ۹۶۱۲۸۲۲۱۷۱ ۵٫۵۵
۹۴۱۲۸۲۱۰۱۴ ۵٫۴۷ ۹۴۱۲۸۲۱۱۶۱ ۲۰٫۰۰ ۹۶۱۲۸۲۲۱۸۲ ۲٫۱۲
۹۴۱۲۸۲۱۰۵۸ ۵٫۱۷ ۹۴۱۲۸۲۱۲۲۹ ۱۵٫۷۵ ۹۶۱۲۸۲۲۱۹۳ ۷٫۳۷
۹۴۱۲۸۲۱۰۷۰ ۱٫۷۲ ۹۴۱۲۸۲۱۲۴۱ ۱۷٫۵۰ ۹۶۱۲۸۲۲۲۰۶ ۵٫۳۵
۹۴۱۲۸۲۱۱۱۶ ۲٫۲۶ ۹۴۱۲۸۲۱۲۵۲ ۱۷٫۵۰ ۹۶۱۲۸۲۲۲۴۰ ۰٫۷۰
۹۴۱۲۸۲۱۱۳۸ ۷٫۳۱ ۹۴۱۲۸۲۱۲۹۶ ۱۸٫۰۰ ۹۶۱۲۸۲۲۲۵۱ ۹٫۷۹
۹۴۱۲۸۲۱۱۶۱ ۸٫۹۹ ۹۴۱۲۸۲۱۳۴۳ ۱۸٫۰۰ ۹۶۱۲۸۲۲۲۸۴ ۹٫۳۸
۹۴۱۲۸۲۱۲۲۹ ۷٫۳۹ ۹۴۱۲۸۲۱۳۵۴ ۱۶٫۰۰ ۹۶۱۲۸۲۲۳۰۸ ۵٫۳۵
۹۴۱۲۸۲۱۲۴۱ ۸٫۳۰ ۹۴۱۲۸۲۱۳۷۶ ۱۸٫۰۰ ۹۶۱۲۸۲۲۳۱۹ ۷٫۷۷
۹۴۱۲۸۲۱۲۵۲ ۷٫۶۹ ۹۴۱۲۸۲۱۴۲۳ ۱۸٫۰۰ ۹۶۱۲۸۲۲۳۲۰ ۸٫۵۸
۹۴۱۲۸۲۱۲۹۶ ۶٫۳۲ ۹۴۱۲۸۲۱۴۳۴ ۱۴٫۷۵ ۹۶۱۲۸۲۲۳۴۲ ۴٫۷۴
۹۴۱۲۸۲۱۳۴۳ ۷٫۷۷ ۹۴۱۲۸۲۱۴۴۵ ۱۴٫۵۰ ۹۶۱۲۸۲۲۳۵۳ ۴٫۱۳
۹۴۱۲۸۲۱۳۵۴ ۶٫۹۳ ۹۴۱۲۸۲۱۴۵۶ ۱۵٫۵۰ ۹۶۱۲۸۲۲۴۰۰ ۹٫۳۸
۹۴۱۲۸۲۱۳۷۶ ۷٫۳۹ ۹۴۱۲۸۲۱۴۸۹ ۱۳٫۵۰ ۹۶۱۲۸۲۲۴۱۱ ۲٫۱۲
۹۴۱۲۸۲۱۴۲۳ ۷٫۰۰ ۹۴۱۲۸۲۱۴۹۰ ۱۶٫۲۵ ۹۶۱۲۸۲۲۴۲۲ ۴٫۱۳
۹۴۱۲۸۲۱۴۳۴ ۴٫۱۰ ۹۴۱۲۸۲۱۵۱۴ غ ۹۶۱۲۸۲۲۴۳۳ ۷٫۵۷
۹۴۱۲۸۲۱۴۴۵ ۵٫۴۰ ۹۴۱۲۸۲۱۵۴۷ ۱۳٫۵۰ ۹۶۱۲۸۲۲۴۵۵ ۵٫۷۵
۹۴۱۲۸۲۱۴۵۶ ۳٫۴۱ ۹۴۱۲۸۲۱۵۷۰ ۱۴٫۲۵ ۹۶۱۲۸۲۲۴۶۶ غ
۹۴۱۲۸۲۱۴۸۹ ۵٫۵۵ ۹۴۱۲۸۲۱۵۹۲ ۱۹٫۰۰ ۹۶۱۲۸۲۲۴۷۷ ۴٫۱۳
۹۴۱۲۸۲۱۴۹۰ ۸٫۶۹ ۹۴۲۲۸۲۱۰۵۵ ۱۳٫۲۵ ۹۶۱۲۸۲۲۵۰۲ ۴٫۷۴
۹۴۱۲۸۲۱۵۴۷ ۵٫۸۶ ۹۴۲۲۸۲۱۰۶۶ ۱۲٫۷۵ ۹۶۱۲۸۲۲۵۱۳ ۶٫۹۶
۹۴۱۲۸۲۱۵۷۰ ۷٫۰۸ ۹۴۲۲۸۲۱۱۵۷ ۱۵٫۲۵ ۹۶۱۲۸۲۲۵۲۴ ۴٫۵۴
۹۴۱۲۸۲۱۵۹۲ ۶٫۳۲ ۹۶۱۲۸۲۲۵۷۹ ۶٫۵۶
۹۴۲۲۸۲۱۰۵۵ ۶٫۶۲ ۹۶۱۲۸۲۲۵۸۰ ۷٫۱۶
۹۴۲۲۸۲۱۰۶۶ ۶٫۰۱ ۹۶۱۲۸۲۲۵۹۱ غ
۹۴۲۲۸۲۱۱۵۷ ۵٫۶۳ ۹۶۱۲۸۲۲۶۱۵ غ
۹۶۲۲۸۲۲۰۳۲ ۳٫۳۳

.

آمار زیستی نهایی- زیست
۹۱۱۲۸۲۱۰۳۲ ۱۳٫۰۰
۹۱۲۲۸۲۱۲۸۸ ۱۰٫۵۰
۹۳۱۲۸۲۱۱۳۰ ۲۰٫۰۰
۹۳۱۲۸۲۱۲۰۹ ۹٫۵۰
۹۳۱۲۸۲۱۲۱۰ ۹٫۵۰
۹۳۱۲۸۲۱۲۵۴ ۱۳٫۵۰
۹۳۱۲۸۲۱۳۵۶ ۱۱٫۰۰
۹۳۱۲۸۲۱۴۲۵ ۱۸٫۵۰
۹۳۱۲۸۲۱۴۳۶ ۱۳٫۲۵
۹۳۱۲۸۲۱۴۸۱ ۱۳٫۲۵
۹۳۲۲۸۲۱۰۹۱ ۱۲٫۰۰
۹۳۲۲۸۲۱۱۵۹ ۱۱٫۵۰
۹۴۱۲۸۴۱۲۴۹ ۱۳٫۲۵
۹۴۱۲۸۴۱۲۷۲ ۱۰٫۵۰
۹۴۱۲۸۴۱۲۸۳ ۱۲٫۵۰
۹۴۲۲۸۴۱۱۳۳ ۱۴٫۵۰
۹۵۱۲۸۲۲۰۷۱ ۱۳٫۰۰
۹۵۲۲۸۲۲۱۳۶ ۹٫۰۰
۹۶۱۲۸۲۲۰۱۳ ۱۱٫۰۰
۹۶۱۲۸۲۲۰۵۷ ۱۴٫۰۰
۹۶۱۲۸۲۲۰۶۸ ۱۴٫۷۵
۹۶۱۲۸۲۲۰۸۰ ۱۴٫۷۵
۹۶۱۲۸۲۲۱۳۷ ۹٫۵۰
۹۶۱۲۸۲۲۱۵۹ ۶٫۲۵
۹۶۱۲۸۲۲۱۶۰ ۷٫۰۰
۹۶۱۲۸۲۲۱۷۱ ۱۵٫۲۵
۹۶۱۲۸۲۲۱۸۲ ۸٫۰۰
۹۶۱۲۸۲۲۱۹۳ ۱۲٫۵۰
۹۶۱۲۸۲۲۲۰۶ ۱۰٫۵۰
۹۶۱۲۸۲۲۲۴۰ ۲٫۵۰
۹۶۱۲۸۲۲۲۵۱ ۱۴٫۰۰
۹۶۱۲۸۲۲۲۸۴ ۱۹٫۲۵
۹۶۱۲۸۲۲۳۰۸ ۱۰٫۷۵
۹۶۱۲۸۲۲۳۱۹ ۱۷٫۲۵
۹۶۱۲۸۲۲۳۲۰ ۱۱٫۷۵
۹۶۱۲۸۲۲۳۴۲ ۸٫۰۰
۹۶۱۲۸۲۲۳۵۳ ۱۳٫۲۵
۹۶۱۲۸۲۲۴۰۰ ۱۷٫۲۵
۹۶۱۲۸۲۲۴۱۱ ۳٫۵۰
۹۶۱۲۸۲۲۴۲۲ ۱۳٫۷۵
۹۶۱۲۸۲۲۴۳۳ ۱۲٫۰۰
۹۶۱۲۸۲۲۴۵۵ ۱۰٫۲۵
۹۶۱۲۸۲۲۴۷۷ ۶٫۰۰
۹۶۱۲۸۲۲۵۰۲ ۸٫۲۵
۹۶۱۲۸۲۲۵۱۳ ۱۶٫۲۵
۹۶۱۲۸۲۲۵۲۴ ۱۰٫۰۰
۹۶۱۲۸۲۲۵۷۹ ۱۳٫۷۵
۹۶۱۲۸۲۲۵۸۰ ۱۶٫۰۰
۹۶۲۲۸۲۲۰۳۲ ۱۰٫۵۰

Comments are closed.