دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

ضرایب و دروس امتحانی کنکور ارشد زیست‌شناسی (۱۳۹۱)

 زیست شناسی- علوم گیاهی – فیزیولوژی گیاهی – سیستماتیک- اکولوژی گیاهی – زیست شناسی تکوینی گیاهی دروس و ضرایب: ۱- زبان عمومی و تخصصی، ۲- مجموعه زیست شناسی (شامل: گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی، مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک،اکولوژی و تکامل)، ۳- فیزیولوژی گیاهی، ۴- سیستماتیک گیاهی،
۵- تکوین گیاهی (ریخت شناسی، تشریح، ریخت زائی و اندام زائی) ضرایب به ترتیب دروس:
۱- فـیـــــــــزیـولـوژی گـیـــــــــــاهـی  (۲، ۳، ۴، ۲ و ۲) 
۱- سیـستماتیک- اکـولـوژی گیاهی (۲، ۳، ۲، ۴ و ۲) 
۳- زیست شناسی تکوینی گیاهی (۲، ۳، ۲، ۲ و ۴)

زیست شناسی- علوم جانوری فیزیولوژی جانوری – بیوسیستماتیک جانوری – زیست شناسی تکوینی جانوری دروس و ضرایب: ۱- زبان عمومی و تخصصی،۲- مجموعه زیست شناسی (شامل: گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی، مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک،اکولوژی و تکامل)، ۳- فیزیولوژی جانوری، ۴- جانور شناسی،
۵- تکوین جانوری (بافت شناسی و جنین شناسی) ضرایب به ترتیب دروس:
۱- فـیـــــــــــــزیــولــوژی جانــــــــوری (۲، ۳، ۴، ۲ و ۲) 
۲- بیـــــــوسیـستـــماتیک جانـــوری (۲، ۳، ۲، ۴ و ۲)  
۳- زیست شناسی تکوینی جانوری (۲، ۳، ۲، ۲ و ۴)

 زیست شناسی- علوم سلولی و مولکولی – علوم سلولی و مولکولی – ژنتیک – میکروبیولوژی – بیوشیمی – بیوفیزیک – زیست فناوری(گرایش میکروبی) دروس و ضرایب: ۱- زبان عمومی و تخصصی،۲- مجموعه زیست شناسی (زیست شناسی: گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی، مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک،اکولوژی و تکامل)،
 ۳-ژنتیک، ۴- بیوشیمی، ۵- سلولی و مولکولی، ۶- میکروبیولوژی، ۷- مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی، ۸- بیوفیزیک ضرایب به ترتیب دروس: 
۱- علوم سلولی و مولکولی (۲، ۳، ۲، ۲، ۴، ۲، ۱ و ۰) 
۲- ژنـتــــــــــــــــــــــیــــــــــک (۲، ۳، ۴، ۲، ۲، ۲، ۰ و ۱) 
۳- میــکــــــــــروبیــــــــولـوژی (۲، ۳، ۲، ۲، ۱، ۴، ۲ و ۰) 
۴- بیــوشـیـــــــــــــــــــــــمی (۲، ۳، ۲، ۴، ۲، ۱، ۰ و ۲) 
۵- بیـــــــــــــــــوفیـــــــــــزیـک (۲، ۳، ۱، ۲، ۳، ۱، ۰ و ۴) 
۶- بیــوتکنـولــوژی میـکـروبی (۲، ۳، ۳، ۲، ۰، ۳، ۲ و ۱)

 

Comments are closed.