دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

دکتر محمّدرضا واعظی‌کاخکی، عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری (شروع همکاری از ۱۳۷۵)؛  
استادیار پایه ۲۵، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی؛ 
گرایش تخصصی: فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی؛
فارغ التحصیل از دانشگاه نیوکاسل آپون تاین (انگلستان)؛
رزومه

مشاور گیاه درمانی و طب ایرانی (سنتی) (www.phytomed.ir)

logoHandCursor

کتابهای تألیف شده:

  • فنون رنگ آمیزی در علوم گیاهی، انتشارات دانشگاه حکیم، ۱۳۸۲

  • کاربرد کامپیوتر در نگارشهای علمی و پایان نامه، انتشارات مرندیز، ۱۳۸۷

  • مهارتهای آماده سازی پایان نامه، انتشارات مرندیز و انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۳

  • فرهنگ زیست شناسی گیاهی، انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۶

.

Dictionary of Plant Biology_4   Plant Staining  Maharatha 1   Computer Book

دروس در حال تدریس:

کارشناسی ارشد و دکتری 

(رشته های علوم گیاهی، بیوشیمی، سلولی و مولکولی، بیوتکنولوژی کشاورزی، تربیت بدنی، ادبیات فارسی)

کارشناسی 

(زیست شناسی، بیوشیمی، تربیت بدنی)

کارشناسی 

 (سایر دروس تدریس شده)
 بیولوژی سلول (دکتری)

 فیزیــــولوژی گیاهی ۱
 (تغذیه گیاهی، جذب و انتقال مواد)

 ازدیاد نباتات
(روش‌های تکثیر در گیاهان)

 متابولیــــسم در کشت سلول و بافت گیاهی (ارشد) 

 فیزیــــولوژی گیاهی ۲
 (فتوسنتز و تنفس)

 تشریح و مورفولوژی گیاهی

 بیوانفــــورماتیک (ارشد) 

 فیزیــــولوژی گیاهی ۳
(رشد و نمـــــو گیاهی)

 اصول و روش‌های رده‌بندی گیاهان

 کاربرد کامپیــــوتر در زیست‌شناسی (ارشد)

سیستماتیک گیاهی ۱

 سیستماتیک گیاهی ۲

ریخـــت‌زایی و انــــدام‌زایی گیاهی
(اُرگانوژنز و مورفوژنز گیاهی)

 کشت سلول و بافت (رشته سلولی و ملکولی) (ارشد)

 گیاهـــــــان دارویی

 تالوفیت‌ها

 روش تحقیق (ارشد)

 متـــــــون تخصصی زیست شناسی
(زبان تخصصی)

 گیاه‌شناسی عمومی

هالـوفیـــت‌ها (ارشد)

 آمــــار زیسـتــــی
(آمار حیاتی)

 کاربرد کامپیوتر در علوم ورزشی

 فیزیولوژی گیاهی (رشته بیوشیمی)

 زیست‌شنــــــــاسی عمـــــــومی

 

برنامه هفتگی (نیمسال دوم ۹۶۹۷):

 – ۶۸

 – ۴۶

 –  ۲۴

۱۲۲

۱۰۱ – ۲

 – ۸۱۰

کارگاه آمار کارگاه آمار

کارگاه آمار

—————–  آمار زیستی

شــنـبـه

 گیاهان دارویی

یک‌شنبه

 آز+ فیزیولوژی
گیاهی ۱

 آز+ فیزیولوژی
گیاهی ۱

 آز+ فیزیولوژی
گیاهی ۱

 –  فیزیولوژی
گیاهی ۱

دوشـنبه

 روش تحقیق 

سمینار

سیستماتیک
گیاهی ۱

سه‌شنبه

 – – 

– 

جلسه دانشکده

چهارشنبه

زمینه تحقیقاتی:

۱- بررسی ملکولی و ژنی تنش‌های غیرزیستی
۲- بررسی لوکوس‌های صفات کمّی (QTL)
٣- بیوشیمی گیاهی (بویژه بیوشیمی گیاهان دارویی)
۴کشت سلول و بافت گیاهی

Email (1):     vaezi @ hsu.ac.ir
Email (2):   m.r.vaezi @ gmail.com      (برای ارسال پروژه های درسی)
Office Tel: (+98) 51- 44013008
Office Fax: (+98) 51- 44013365
Faculty Tel: (+98) 51- 44013170