دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

دکتر محمّدرضا واعظی‌کاخکی، عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری (شروع همکاری از ۱۳۷۵)؛  
استادیار پایه ۲۴، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی؛
گرایش تخصصی: فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی؛
فارغ التحصیل از دانشگاه نیوکاسل آپون تاین (انگلستان)؛
رزومه

مشاور گیاه درمانی و طب سنتی (www.phytomed.ir)

logoHandCursor

کتابهای تألیف شده:

  • فنون رنگ آمیزی در علوم گیاهی، انتشارات دانشگاه حکیم، ۱۳۸۲

  • کاربرد کامپیوتر در نگارشهای علمی و پایان نامه، انتشارات مرندیز، ۱۳۸۷

  • مهارتهای آماده سازی پایان نامه، انتشارات مرندیز و انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۳

  • فرهنگ زیست شناسی گیاهی، انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۵

.

Dictionary of Plant Biology_4   Plant Staining  Maharatha 1   Computer Book

دروس در حال تدریس:

کارشناسی ارشد 

(علوم گیاهی، بیوشیمی، سلولی، تربیت بدنی، ادبیات فارسی)

کارشناسی 

(زیست شناسی، بیوشیمی، تربیت بدنی)

سایر دروس تدریس شده

 هالـوفیـــت‌ها

 فیزیــــولوژی گیاهی ۱
 (تغذیه گیاهی، جذب و انتقال مواد)

 ازدیاد نباتات
(روش‌های تکثیر در گیاهان)

 متابولیــــسم در کشت سلول و بافت گیاهی 

 فیزیــــولوژی گیاهی ۲
 (فتوسنتز و تنفس)

 تشریح و مورفولوژی گیاهی

 بیوانفــــورماتیک 

 فیزیــــولوژی گیاهی ۳
(رشد و نمـــــو گیاهی)

 اصول و روش‌های رده‌بندی گیاهان

 کاربرد کامپیــــوتر در زیست‌شناسی

 ریخـــت‌زایی و انــــدام‌زایی گیاهی
(اُرگانوژنز و مورفوژنز گیاهی)

 سیستماتیک گیاهی ۱

 سیستماتیک گیاهی ۲

 کشت سلول و بافت (رشته سلولی و ملکولی)

 گیاهـــــــان دارویی

 تالوفیت‌ها

 روش تحقیق

 متـــــــون تخصصی زیست شناسی
(زبان تخصصی)

 گیاه‌شناسی عمومی

 

 آمــــار زیسـتــــی
(آمار حیاتی)

 کاربرد کامپیوتر در علوم ورزشی

 

 فیزیولوژی گیاهی (رشته بیوشیمی)

 زیست‌شنــــــــاسی عمـــــــومی

 

برنامه هفتگی (نیمسال دوم ۹۶۹۵):

 – ۶۸

 – ۴۶

 –  ۲۴

۱۲۲

۱۰۱ – ۲

 – ۸۱۰

  آز+فیزیولوژی گیاهی ۲  آز+فیزیولوژی گیاهی ۲  آز+فیزیولوژی گیاهی ۲

فیزیــــولوژی گیاهی ۲

شــنـبـه

 آز+فیزیولوژی گیاهی ۲


 

یک‌شنبه

  آمار زیستی  گیـــــاهــــان دارویـــی

جلسه گروه

 –  سیستماتیک گیاهی ۲

دوشـنبه

سمینار

 آمار زیستی

سه‌شنبه

 – –  – 

– 

چهارشنبه

زمینه تحقیقاتی:

۱- بررسی ملکولی و ژنی تنش‌های غیرزیستی
۲- بررسی لوکوس‌های صفات کمّی (QTL)
٣- بیوشیمی گیاهی (بویژه بیوشیمی گیاهان دارویی)
۴کشت سلول و بافت گیاهی

Email (1):     vaezi @ hsu.ac.ir
Email (2):   m.r.vaezi @ gmail.com      (برای ارسال پروژه های درسی)
Office Tel: (+98) 51- 44013008
Office Fax: (+98) 51- 44013365
Faculty Tel: (+98) 51- 44013170