بایگانی دسته بندی ها: دکتری و ارشد

منابع آزمون جامع دکتری دانشگاه حکیم سبزواری

منابع آزمون جامع دکتری

صرف و نحو:

در حد خلاصه مغنی و شرح ابن عقیل

بلاغت:

در حد مختصر المعانی و جواهر البلاغه

تاریخ ادبیات:

در حد مجموعه تاریخ ادبیات شوقی ضیف

متون نظم و نثر:

در حد المجانی الحدیثة( قصاید مهم)

و مختارات من الشعر العربی الحدیث از مصطفی بدوی

نقد:

النقد الأدبی: غنیمی هلال

نقد ادبی سیروس شمیسا