پرسش‌های امتحان روش تحقیق

امتحان روش تحقیق کتاب‌باز است و شما می‌توانید از کتاب یا یادداشت‌های سرکلاسی خود در جلسه امتحان استفاده کنید.

1- مقاله‌ی پیوست را نقد و ارزیابی کنید.
نوع مقاله، نوآوری مقاله، اهمیت تحقیق، رعایت قالب مقاله،‌ رعایت قالب اجزاء مقاله، رعایت ساختار مقاله، رعایت اصول نگارشی، رعایت اصول ویرایشی، همخوانی عنوان، چکیده و نتیجه با محتوا،‌ مرتبط‌نویس، مستندنویسی، و هر مورد شکلی، ساختاری و محتوایی که به نظرتان می‌رسد.
بهتر است یک چک لیست تهیه کنید و مواردی که باید در مقاله‌نویسی رعایت شود را نوشته و مقابل آن‌ها ارزیابی خود را بنویسید.

2- برای یک موضوع انتخابی یک یادداشت کتابی یا کتاب‌شناسی توضیحی بنویسید و سپس یادداشت مستقیم، باکاهش و باافزایش بنویسید.
3- ارجاعات مقاله‌ی پیوست را به روش APA 6th بازنویسی کنید.
4- کتاب‌نامه (منابع) مقاله‌ی پیوست را به روش APA 6th بازنویسی کنید.

مواد آزمون فلسفه علم

با تشکر از یکی از دانش آموختگان علاقمند و پی گیر ارشد فلسفه حکیم که این موار آزمون را ارسال کرده‌اند:

مواد آزمون فلسفه علم مقطع دکتری و ضرایب آن

زﺑﺎنﺗﺨﺼﺼﻲضریب  2 : ﻣﺪﺧﻠﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎيﻓﻠﺴﻔﻪ راﺗﻠﭻ وﭘﻞادواردز

اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

درآﻣﺪيﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖﺟﺪﻳﺪ ( دﻛﺘﺮﺿﻴﺎءﻣﻮﺣﺪ ) ضریب 2 )منطق:

دورهﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮري( دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎري

 

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ : ﻛﺘﺎبﻟﻴﺪيﻣﻦوﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎيﭘﻮﭘﺮ،ونﻓﺮاﺳﻦ،ﻫﻤﭙﻞوﺳﻤﻦ ،وﻛﺘﺎبﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲاﺛﺮ ﻫﻤﭙﻞﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻴﻦﻣﻌﺼﻮﻣﻲ، درآﻣﺪيﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ+ ﻧﮕﺎﻫﻲﺑﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎيﻓﻠﺴﻔﻲﺳﺪةﺑﻴﺴﺘﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦﻧﻘﻴﺐ زاده،ﻃﻬﻮري)،ﺳﻴﺮ ﺣﻜﻤﺖ دراروﭘﺎ(ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮوﻏﻲ)،ﺳﻴﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم(ﻣﺎﺟﺪ ﻓﺨﺮي،ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ)

ﻫﻤﺪاﻧﻲ:  ضریب 3

ﺗﺎرﻳﺦﻋﻠﻢ ضریب 2: کتابهای ﺗﺎرﻳﺦﻫﺎيﻋﻠﻢ : ﺳﺎرﺗﻮن، دﻣﭙﻲﻳﺮ ،رﻧﺎن

رﻳﺎﺿﻴﺎتﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺣﺪ رﻳﺎﺿﻴﺎتﻋﻤﻮﻣﻲوﻓﻴﺰﻳﻚﭘﺎﻳﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

موضوعات پیشنهادی پژوهشکده ا مام خمینی (ره)

http://profs.hsu.ac.ir/siyanati/2016/06/28/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%83%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7/