مواد آزمون فلسفه علم

با تشکر از یکی از دانش آموختگان علاقمند و پی گیر ارشد فلسفه حکیم که این موار آزمون را ارسال کرده‌اند:

مواد آزمون فلسفه علم مقطع دکتری و ضرایب آن

زﺑﺎنﺗﺨﺼﺼﻲضریب  2 : ﻣﺪﺧﻠﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎيﻓﻠﺴﻔﻪ راﺗﻠﭻ وﭘﻞادواردز

اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

درآﻣﺪيﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖﺟﺪﻳﺪ ( دﻛﺘﺮﺿﻴﺎءﻣﻮﺣﺪ ) ضریب 2 )منطق:

دورهﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮري( دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴﺎري

 

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ : ﻛﺘﺎبﻟﻴﺪيﻣﻦوﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎيﭘﻮﭘﺮ،ونﻓﺮاﺳﻦ،ﻫﻤﭙﻞوﺳﻤﻦ ،وﻛﺘﺎبﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲاﺛﺮ ﻫﻤﭙﻞﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻴﻦﻣﻌﺼﻮﻣﻲ، درآﻣﺪيﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ+ ﻧﮕﺎﻫﻲﺑﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎيﻓﻠﺴﻔﻲﺳﺪةﺑﻴﺴﺘﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦﻧﻘﻴﺐ زاده،ﻃﻬﻮري)،ﺳﻴﺮ ﺣﻜﻤﺖ دراروﭘﺎ(ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮوﻏﻲ)،ﺳﻴﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم(ﻣﺎﺟﺪ ﻓﺨﺮي،ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ)

ﻫﻤﺪاﻧﻲ:  ضریب 3

ﺗﺎرﻳﺦﻋﻠﻢ ضریب 2: کتابهای ﺗﺎرﻳﺦﻫﺎيﻋﻠﻢ : ﺳﺎرﺗﻮن، دﻣﭙﻲﻳﺮ ،رﻧﺎن

رﻳﺎﺿﻴﺎتﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺣﺪ رﻳﺎﺿﻴﺎتﻋﻤﻮﻣﻲوﻓﻴﺰﻳﻚﭘﺎﻳﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

موضوعات پیشنهادی پژوهشکده ا مام خمینی (ره)

http://profs.hsu.ac.ir/siyanati/2016/06/28/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%83%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7/

حمایت از پایان نامه های علوم انسانی (الهیات)

موضوعات پیشنهادی جهت حمایت از پایان نامه های گروه الهیات

146_4881_1463207419635_elahiyat

آدرس سایت دبیرخانه حمایت و هدایت پایان نامه های علوم انسانی

همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی(ره) – آبان 95

همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی(ره) – آبان 95

مهلت ارسال چكيده مقالات: پایان شهریور 1395
مهلت ارسال متن كامل مقالات: پایان شهریور 1395
تاريخ برگزاري همايش: 19 و 20 آبان 1395

همایش ملی اسلام و جاهلیت مدرن ؛ چالش ها و بایسته ها – بهمن 95

همایش ملی اسلام و جاهلیت مدرن ؛ چالش ها و بایسته ها – بهمن 95

مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 آبان 1395
مهلت ارسال متن كامل مقالات: اول دی 1395
تاريخ برگزاري همايش: 7 بهمن 1395

پنجمین مدرسه تابستانی فلسفه تحلیلی با عنوان «مباحثی در فلسفه ذهن»

پنجمین مدرسه تابستانی فلسفه تحلیلی با عنوان «مباحثی در فلسفه ذهن» از 14 تا 17 شهریور در پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش های بنیادی برگزار می گردد

photo_2016-08-02_23-01-44

photo_2016-08-02_23-02-39