تصویب مقطع کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی

با همت مدیر محترم گروه و مسئولان محترم دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی تصویب شد. البته این مصوبه به دفترچه ها نرسید ولی در تکمیل ظرفیت دانشجو پذیرش می شود.

فایل بخش اول درس تاریخ فلسفه اسلامی 1

Tarikh Falsafeh Islami 1 Bakhsh 1با توج به اینکه ممکن است برخی دانشجویان فایل بخش اول را نیز نیاز داشته باشند در این نوشته این فایل پیوست می شود.

آغاز سخن

نخستین سخن، سخن از است که هر چه داریم از اوست.

      کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد                    من نیز برآنــم که همــــه خـلق برآنند

و سخنی با شما که با سلام آغاز می شود و طلیعه روشنی را امید می دهد؛ امید به ارتباطی مؤثر و ثمربخش با شما همکاران، دانشجویان و مخاطبان گرامی؛ که هدف از گشودن این صفحه چیزی جز به اشتراک گذاشتن اندیشه ها، یافته ها و دغدغه ها با شما نیست.