متن درس ها برای نیمسال جاری

متن های تمام دروس اینجانب به انتشارات تحویل داده شده است.
دانشجویان محترم می توانند این متون را تهیه نمایند.
دروس:
تاریخ فلسفه اسلامی 2
منطق جدید
زبان تخصصی فلسفه 2
زبان تخصصی فقه 1
زبان تخصصی فقه 2
زبان جبرانی ارشد تاریخ تشیع

منابع کارشناسی ارشد

منابع زیر در سایت های مختلف برای ارشد فلسفه و حکمت اسلامی و نیز کلام اسلامی درج شده است:
http://philosophy.ziaei.ir
الف : در صورتی که فرصت کافی برای آماده شدن برای آزمون دارید:
• فلسفه :
o ۱- شرح نهایه الحکمه دکتر شیروانی
 ۲- شرح منظومه سبزواری
 شرح منظومه انصاری شیرازی(برای مطالعه تفصیلی پیشنهاد می شود)
 شرح منظومه استاد مطهری (برای تکمیلی خواندن پیشنهاد می شود)
 شرح مبسوط منظومه استاد مطهری (برای تحقیقی خواندن پیشنهاد می شود)
o ۳- بدایه الحکمه
o * برای مرور مطالب در نزدیکی آزمون استفاده از تلخیص نهایه الحکمه خوب است
• منطق
o ۱- ترجمه منطق مظفر
o ۲-جوهر النضید
o *برای مرور مطالب در نزدیکی آزمون مطالعه تلخیص منطق مظفر پیشنهاد می شود
• کلام
o شرح تجرید الاعتقاد علامه شعرانی
• عربی
o ۱- صرف ساده
o ۲- نحو برای دانشجو – انتشارات آستان قدس رضوی
o ۳- جواهر البلاغه
• زبان
o زبان تخصصی و نیمه تخصصی الهیات
ب – در صورتی که نزدیک آزمون هستید و فرصت کافی برای آزمون ندارید
• ۱- فلسفه
o مرور شرح نهایه الحکمه دکتر شیروانی + مطالعه تلخیص
• ۲- منطق
o ترجمه منطق مظفر + تلخیص
o قسمت موجهات از کتاب جوهر النضید
• ۳-کلام
o شرح تجرید علامه شعرانی
• ۴-عربی
o صرف: صرف ساده
o نحو: نحو برای دانشجو
o بلاغت: مطالعه قرآن به توانا شدن در پاسخ با برخی سوالات بلاغت بصورت سماعی کمک می کند
• ۵-زبان
o زبان تخصصی و نیمه تخصصی الهیات

تصویب مقطع کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی

با همت مدیر محترم گروه و مسئولان محترم دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی تصویب شد. البته این مصوبه به دفترچه ها نرسید ولی در تکمیل ظرفیت دانشجو پذیرش می شود.

فایل بخش اول درس تاریخ فلسفه اسلامی 1

Tarikh Falsafeh Islami 1 Bakhsh 1با توج به اینکه ممکن است برخی دانشجویان فایل بخش اول را نیز نیاز داشته باشند در این نوشته این فایل پیوست می شود.

آغاز سخن

نخستین سخن، سخن از است که هر چه داریم از اوست.

      کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد                    من نیز برآنــم که همــــه خـلق برآنند

و سخنی با شما که با سلام آغاز می شود و طلیعه روشنی را امید می دهد؛ امید به ارتباطی مؤثر و ثمربخش با شما همکاران، دانشجویان و مخاطبان گرامی؛ که هدف از گشودن این صفحه چیزی جز به اشتراک گذاشتن اندیشه ها، یافته ها و دغدغه ها با شما نیست.