پرسش‌های امتحان روش تحقیق

امتحان روش تحقیق کتاب‌باز است و شما می‌توانید از کتاب یا یادداشت‌های سرکلاسی خود در جلسه امتحان استفاده کنید.

1- مقاله‌ی پیوست را نقد و ارزیابی کنید.
نوع مقاله، نوآوری مقاله، اهمیت تحقیق، رعایت قالب مقاله،‌ رعایت قالب اجزاء مقاله، رعایت ساختار مقاله، رعایت اصول نگارشی، رعایت اصول ویرایشی، همخوانی عنوان، چکیده و نتیجه با محتوا،‌ مرتبط‌نویس، مستندنویسی، و هر مورد شکلی، ساختاری و محتوایی که به نظرتان می‌رسد.
بهتر است یک چک لیست تهیه کنید و مواردی که باید در مقاله‌نویسی رعایت شود را نوشته و مقابل آن‌ها ارزیابی خود را بنویسید.

2- برای یک موضوع انتخابی یک یادداشت کتابی یا کتاب‌شناسی توضیحی بنویسید و سپس یادداشت مستقیم، باکاهش و باافزایش بنویسید.
3- ارجاعات مقاله‌ی پیوست را به روش APA 6th بازنویسی کنید.
4- کتاب‌نامه (منابع) مقاله‌ی پیوست را به روش APA 6th بازنویسی کنید.

موضوعات فلسفه و کلام اسلامی در همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی»

واژه های پر بسامد در فلسفه اسلامی و پیشینه آنها در ادبیات عرب

واژه شناسی های فیلسوفان مسلمان (نظیر فارابی، ابن سینا، ملاصدرا و…)

نظر ابن سینا در مورد تطور دلالی الفاط از عربی به معنای اصطلاحی فیلسوفان

ریشه های یونانی مصطلحات فیلسوفان اسلامی

نقش فیلسوفان نخستین اسلامی (کندی، فارابی و…) در معادل سازی واژگان فلسفی

فارسی نویسی فیلسوفان مسلمان و فارسی سازی واژگان مصطلح فلسفی

ترادف و تباین واژه های معادل یونانی با عربی

مقایسه تطبیقی واژه هایی نظیر ملکه، قوه، وجود، ماهیت و… در زبان عربی و لاتین قرون

وسطایی

جایگاه فهم عامه (sense common) در فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلامی

مقایسه واژه هایی نظیر جوهر، عرض، ماده، صورت، علت و …. در بین متکلمان و فیلسوفان و عرفای مسلمان

واژه پژوهی هرمنوتیکی

تفاوت کاربردهای کلامی و قرآنی و روایی از برخی الفاظ و اصطلاحات

اشتراک و افتراق واژگان کلامی نحله های متکلمان در برداشت آنان از آموزه های دین

تاثیر واژه شناسی و زبان شناسی بر مباحث هستی شناختی در فلسفه، کلام و عرفان اسلامی

موضوعات فقه و اصول فقه همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی»

تاثیر واژه پژوهی در دانش فقه

پژوهش واژگان موثر در اجتهاد نوین

واژه  پژوهی در آثار فقهای معاصر

تاثیر واژه پژوهی در فرایند استنباط احکام

تاثیر واژه پژوهی در فهم فقیه از موضوعات فقهی

میزان توجه فقهاء به واژه پژوهی در کتب فقه الحدیث

واژه شناسی در حوزه مباحث فقه عبادی، فقه اقتصادی، فقه سیاسی و فقه جزا و … .

آسیب شناسی کارکرد واژه پژوهی در استنباط احکام

واژه شناسی و واژه پژوهی اصطلاحات فقهی

تاریخچه و دیرینه شناسی واژه پژوهی

آثار فقهی برجسته در واژه پژوهی

واژه پژوهی در دانش اصول فقه

واژه پژوهی حوزه مباحث الفاظ

قول لغوی در اثبات معنای حقیقی و مجازی

واژه پژوهی حوزه یقین

مفهوم حجیت یقین

واژه پژوهی حوزه ظنون و امارات

حجیت قول لغوی در بین قدما و متاخران

مبانی حجیت قول لغوی

حکم ظن ناشی از قول لغوی

کارکرد قول لغوی در تعیین موارد استعمال الفاظ

بررسی تعارض عرف با قول لغوی

واژه پژوهی در حوزه شک

کارکرد واژه پژوهی در اصول عملیه

واژه پژوهی در اصطلاحات اصول فقه

واژه پژوهی در حقوق اسلامی

پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مجازات اسلامی

پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مدنی

پژوهش در واژگان کلیدی قوانین موضوعه