موضوعات پیشنهادی پژوهشکده ا مام خمینی (ره)

http://profs.hsu.ac.ir/siyanati/2016/06/28/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%83%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7/

حمایت از پایان نامه های علوم انسانی (الهیات)

موضوعات پیشنهادی جهت حمایت از پایان نامه های گروه الهیات

146_4881_1463207419635_elahiyat

آدرس سایت دبیرخانه حمایت و هدایت پایان نامه های علوم انسانی

کتابهای الکترونیک

کتابهای الکترونیک در محیط دانشگاه

تعداد 15000 عنوان کتاب الکترونیک (لاتین) مربوط به سال های 6-2015 در حوضه های مختلف علوم خریداری شده است این کتابها بر روی صفحه وب  کتابخانه مرکزی دانشگاه (زیر مجموعه لینکهای پایگاه های اطلاعاتی) به آدرس:ww.hsu.ac.ir/lib   قابل دسترس است

موضوعات فلسفه و کلام اسلامی در همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی»

واژه های پر بسامد در فلسفه اسلامی و پیشینه آنها در ادبیات عرب

واژه شناسی های فیلسوفان مسلمان (نظیر فارابی، ابن سینا، ملاصدرا و…)

نظر ابن سینا در مورد تطور دلالی الفاط از عربی به معنای اصطلاحی فیلسوفان

ریشه های یونانی مصطلحات فیلسوفان اسلامی

نقش فیلسوفان نخستین اسلامی (کندی، فارابی و…) در معادل سازی واژگان فلسفی

فارسی نویسی فیلسوفان مسلمان و فارسی سازی واژگان مصطلح فلسفی

ترادف و تباین واژه های معادل یونانی با عربی

مقایسه تطبیقی واژه هایی نظیر ملکه، قوه، وجود، ماهیت و… در زبان عربی و لاتین قرون

وسطایی

جایگاه فهم عامه (sense common) در فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلامی

مقایسه واژه هایی نظیر جوهر، عرض، ماده، صورت، علت و …. در بین متکلمان و فیلسوفان و عرفای مسلمان

واژه پژوهی هرمنوتیکی

تفاوت کاربردهای کلامی و قرآنی و روایی از برخی الفاظ و اصطلاحات

اشتراک و افتراق واژگان کلامی نحله های متکلمان در برداشت آنان از آموزه های دین

تاثیر واژه شناسی و زبان شناسی بر مباحث هستی شناختی در فلسفه، کلام و عرفان اسلامی

موضوعات فقه و اصول فقه همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی»

تاثیر واژه پژوهی در دانش فقه

پژوهش واژگان موثر در اجتهاد نوین

واژه  پژوهی در آثار فقهای معاصر

تاثیر واژه پژوهی در فرایند استنباط احکام

تاثیر واژه پژوهی در فهم فقیه از موضوعات فقهی

میزان توجه فقهاء به واژه پژوهی در کتب فقه الحدیث

واژه شناسی در حوزه مباحث فقه عبادی، فقه اقتصادی، فقه سیاسی و فقه جزا و … .

آسیب شناسی کارکرد واژه پژوهی در استنباط احکام

واژه شناسی و واژه پژوهی اصطلاحات فقهی

تاریخچه و دیرینه شناسی واژه پژوهی

آثار فقهی برجسته در واژه پژوهی

واژه پژوهی در دانش اصول فقه

واژه پژوهی حوزه مباحث الفاظ

قول لغوی در اثبات معنای حقیقی و مجازی

واژه پژوهی حوزه یقین

مفهوم حجیت یقین

واژه پژوهی حوزه ظنون و امارات

حجیت قول لغوی در بین قدما و متاخران

مبانی حجیت قول لغوی

حکم ظن ناشی از قول لغوی

کارکرد قول لغوی در تعیین موارد استعمال الفاظ

بررسی تعارض عرف با قول لغوی

واژه پژوهی در حوزه شک

کارکرد واژه پژوهی در اصول عملیه

واژه پژوهی در اصطلاحات اصول فقه

واژه پژوهی در حقوق اسلامی

پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مجازات اسلامی

پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مدنی

پژوهش در واژگان کلیدی قوانین موضوعه

موضوعات قرآن وحدیث ارائه شده در همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی»

همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی» به زودی در دانشگاه یاسوج برگزار می شود

البته مهلت این همایش به پایان رسیده است اما محورهای ارائه شده برای تحقیق خوب است:

قرآن و حدیث :

معناشناسی واژگانی

ابزارهای ریشه شناسی، آواشناسی و تأثیر آنها در فهم معانی واژگان

نقد و بررسی روش معجمی در فهم واژگان (کتب مفردات، کتب لغت، …)

روش شناسی معاجم قرآنی

روش های جستجوی معجمی واژگان قرآنی

جايگاه و اصالت شعر جاهلي در فهم واژگان قرآن

معنا شناسی تاریخی واژگان

واژه شناسی اصطلاحات قرآن و حدیث

جایگاه علوم در فهم واژگان

جایگاه و اصالت کتاب مقدس در فهم واژگان قرآن

تأثیر پیش فرض های کلامی، تاریخی، …. در فهم واژگان قرآن و حدیث

جایگاه علوم قرآن و علم قرائات در پیدایش علم اللغه

واژه پژوهی اسلامی و تحول زبان عربی

حجیت قول لغوی در بیان مفهوم واژه در حوزه تفسیر و حدیث

ارتباط حوزه واژه  پژوهی با تفسیر

زبان شناسی معاصر و واژه پژوهی قرآنی

آسیب شناسی واژه پژوهی

بیان تاثیر و تأثر کتب مفردات از یکدیگر

معاجم قرآنی و جریان های فکری تاریخی

آسیب های تاثیر و تاثر کتب مفردات از یکدیگر

نقد و بررسی روش معنا شناسی واژگانی

نقد معاصر و واژه پژوهی قرآنی

نقد و بررسی روایات صحابه و تابعان در بیان مفهوم واژگان قرآن

آسیب شناسی تفاسیر در بیان مفاهیم واژگان قرآن

آسیب شناسی ترجمه ها در بیان مفاهیم واژگان قرآن

آسیب شناسی نقد معاصر در حوزه های لغت شناسی قرآنی

مستشرقان و رویکردهای واژه پژوهی قرآنی

بررسی تطبیقی واژه پژوهی بین شیعه و اهل سنت

مقایسه تطبیقی نظریات زبان شناسی و نقد معاصر با شیوه های واژه پژوهی قدیم و جدید