قابل توجه دانشجویان ارشد فقه درس زبان

امتحان زبان روز شنبه از:

Suffixes, Prefixes, Light Verbs, Phrasal Verbs, Roots

است و متنی داده می شود که شما باید این موارد را استخراج کنید و نیز معانی آنها را مطابق این موارد بنویسید … ضمنا به در امتحان آوردن دیکشنری آزاد است و می توانید از دیکشنری استفاده کنید.