مواد آزمون فلسفه علم

با تشکر از یکی از دانش آموختگان علاقمند و پی گیر ارشد فلسفه حکیم که این موار آزمون را ارسال کرده‌اند: مواد آزمون فلسفه علم مقطع دکتری و ضرایب آن زﺑﺎنﺗﺨﺼﺼﻲضریب  2 : ﻣﺪﺧﻠﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎيﻓﻠﺴﻔﻪ راﺗﻠﭻ وﭘﻞادواردز Continue reading