قابل توجه دانشجویان درس زبان کارشناسی فقه

متن زیر را دریافت نمایید:

Law Texts System Outl Crimin.pdf optimz

متن فوق متن درسی شما می باشد و درجلسه بعد از اول آن تدریس می شود. علاوه بر آن برای انجام تمرین یک صفحه از همین متن انتخاب شده است.

دانشجویان گرامی با توجه به جدول زیر صفحات مربوط به تمرین خود را انجام دهند، دقت شود که شماره صفحاتی که نوشته شده است شماره هایی است که در خود متن بالای صفحات نوشته شده است و مربوط به ترتیب آن در فایل نیست.

ضمنا فعلا یک صفحه برای هر نفر مشخص شده است.

 

ردیف شماره دانشجو صفحه
1 9212221198 34
2 9222221515 36
3 9212221030 38
4 9112221225 40
5 9212221052 42
6 9222221037 44
7 9222221140 46
8 9212221314 48
9 9212221096 50
10 9212221369 52
11 9222221060 54
12 9222221275 98
13 9212221336 100
14 9222221128 104
15 9212221063 106
16 9212221303 108
17 9222221093 110
18 9212221381 112
19 9212221347 114
20 9222221413 116
21 9212221223 118
22 9212221256 120
23 9212221110 122
24 9222221366 124
25 9212221325 126
26 9222221264 128
27 9212221289 132
28 9222221388 136
29 9222221015 138
30 9222221208 140
31 9222221106 142
32 9212221085 144
33 9212221154 146
34 9222221219 148
35 9212221201 150

مقاله برای درس منطق

noormags-«الاشارات_و_التنبیهات»_سر_آغاز_منطق_دو_بخشیnoormags-تحول_ساختاری_در_منطق_نگاری_ابن_سینا_و_تأثیر_تاریخی_آن_در_دوره_اسلامیnoormags-بررسی_موردپژوهانه_گزارش_رشر_از_منطق_دوره_اسلامی

قابل توجه دانشجویان درس زبان ارشد فقه

فایل جدید را دریافت نمایید:

Op ed Jihad Encyclopaedia of the Qur’ān, Volume 3 (J-O)

فایل های زیر را جهت کلاس درس دریافت نمایید:

My Grammar Lessons 11

Sawm Brill_-_The_Encyclopaedia_of_Islam_Vol_9_San-Sze_

Transliteration EI

Transliteration Nasr

 

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

r_1_150813114528