قابل توجه دانشجویان درس زبان کارشناسی فقه

متن زیر را دریافت نمایید: Law Texts System Outl Crimin.pdf optimz متن فوق متن درسی شما می باشد و درجلسه بعد از اول آن تدریس می شود. علاوه بر آن برای انجام تمرین یک صفحه از همین متن انتخاب شده Continue reading

قابل توجه دانشجویان درس زبان ارشد فقه

فایل جدید را دریافت نمایید: Op ed Jihad Encyclopaedia of the Qur’ān, Volume 3 (J-O) فایل های زیر را جهت کلاس درس دریافت نمایید: My Grammar Lessons 11 Sawm Brill_-_The_Encyclopaedia_of_Islam_Vol_9_San-Sze_ Transliteration EI Transliteration Nasr  

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی آخرین مهلت ارسال اصل مقالات۱۵ مهر ماه ۹۴ اعلام نتایج داوری مقالات20 مهر ماه ۹۴ اخرین مهلت ثبت نام25 مهر ماه ۹۴ کنفرانس27 آبان ماه ۹۴