سرقت علمی

شاید گفتن این عبارات و به زبان آوردن عباراتی مشابه آن مانند:«سرقت ادبی»، «دستبرد ادبی»، «تقلب علمی»، «انتحال»، دزدی علمی» در محیط های علمی برای برخی افراد خصوصا دانشجویان تعجب برانگیز باشد. گروهی ممکن است با کمال تعجب با خود Continue reading