منابع کارشناسی ارشد

منابع زیر در سایت های مختلف برای ارشد فلسفه و حکمت اسلامی و نیز کلام اسلامی درج شده است:
http://philosophy.ziaei.ir
الف : در صورتی که فرصت کافی برای آماده شدن برای آزمون دارید:
• فلسفه :
o ۱- شرح نهایه الحکمه دکتر شیروانی
 ۲- شرح منظومه سبزواری
 شرح منظومه انصاری شیرازی(برای مطالعه تفصیلی پیشنهاد می شود)
 شرح منظومه استاد مطهری (برای تکمیلی خواندن پیشنهاد می شود)
 شرح مبسوط منظومه استاد مطهری (برای تحقیقی خواندن پیشنهاد می شود)
o ۳- بدایه الحکمه
o * برای مرور مطالب در نزدیکی آزمون استفاده از تلخیص نهایه الحکمه خوب است
• منطق
o ۱- ترجمه منطق مظفر
o ۲-جوهر النضید
o *برای مرور مطالب در نزدیکی آزمون مطالعه تلخیص منطق مظفر پیشنهاد می شود
• کلام
o شرح تجرید الاعتقاد علامه شعرانی
• عربی
o ۱- صرف ساده
o ۲- نحو برای دانشجو – انتشارات آستان قدس رضوی
o ۳- جواهر البلاغه
• زبان
o زبان تخصصی و نیمه تخصصی الهیات
ب – در صورتی که نزدیک آزمون هستید و فرصت کافی برای آزمون ندارید
• ۱- فلسفه
o مرور شرح نهایه الحکمه دکتر شیروانی + مطالعه تلخیص
• ۲- منطق
o ترجمه منطق مظفر + تلخیص
o قسمت موجهات از کتاب جوهر النضید
• ۳-کلام
o شرح تجرید علامه شعرانی
• ۴-عربی
o صرف: صرف ساده
o نحو: نحو برای دانشجو
o بلاغت: مطالعه قرآن به توانا شدن در پاسخ با برخی سوالات بلاغت بصورت سماعی کمک می کند
• ۵-زبان
o زبان تخصصی و نیمه تخصصی الهیات

تصویب مقطع کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی

با همت مدیر محترم گروه و مسئولان محترم دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی تصویب شد. البته این مصوبه به دفترچه ها نرسید ولی در تکمیل ظرفیت دانشجو پذیرش می شود.