آغاز سخن

نخستین سخن، سخن از است که هر چه داریم از اوست.

      کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد                    من نیز برآنــم که همــــه خـلق برآنند

و سخنی با شما که با سلام آغاز می شود و طلیعه روشنی را امید می دهد؛ امید به ارتباطی مؤثر و ثمربخش با شما همکاران، دانشجویان و مخاطبان گرامی؛ که هدف از گشودن این صفحه چیزی جز به اشتراک گذاشتن اندیشه ها، یافته ها و دغدغه ها با شما نیست.