سوابق تحصیلی

رسول شادنیا استادیار گروه مهندسی عمران ( ژئوتکنیک) اطلاعات تحصیلی: • 2016-2013  دکترای مهندسی عمران-ژئوتکنیک، دانشگاه آریزونا، آمریکا معدل: 4/4 • 1385-1383 کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران دانشجوی ممتاز رتبه اول • 1382-1378 کارشناسی مهندسی عمران-عمران، دانشگاه صنعتی Continue reading