آموزشی

 2015-2016 *

Teaching Statics, Soil Mechanics lab and concrete lab (As an instructor), Civil engineering department, University of Arizona, USA

 2015*

Teaching assistant of geomechanics and solid mechanics (As a TA), Civil engineering department, University of Arizona, USA

  • 1391-1389

تدریس دروس زمین شناسی مهندسی، مکانیک خاک، آزمایشگاه مکانیک خاک، مصالح ساختمانی و آز، نقشه برداری و عملیات، سازه های بتنی و مدیریت، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار