اطلاعیه آزمایشگاه میکرو کنترلر

دانشجویانی که با اینجانب آزمایشگاه درس میکروکنترلر را دارند، توجه فرمایند

در مورد آخرین جلسه که کلاس تشکیل نشده است، فایل شبیه سازی خود را تا پایان امروز دوشنبه ایمیل نمایید.

زمان امتحان آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

گروه اول: احمدوند – تاج آبادی – رامشینی – سید صالحی – شبانیان

ساعت 8 تا 10 صبح روز دوشنبه 18 دی ماه

گروه دوم: شیردل – صالح آبادی – نخستین – صفایی

ساعت 10 تا 12 صبح روز دوشنبه 18 دی ماه