ریز نمرات درس میکرو – بهار 1396

نمرات درس مکیروپروسسور به تشریح جزئیات بر حسب کوئیزها، تمرینهای تحویلی، امتحان پایانترم در فایل زیر اعلام شده است. نمودار اعمال شده بر اساس 0.03 از نمره برگه از 110 بعلاوه 0.2 نمره تمرینها اجرا گردیده است.

نمرات بهار 96