امتحان آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی خرداد 96

امتحان آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی در ترم بهار 1396 در تاریخ 21 خرداد ماه ساعت 10 در سوله اتوماسیون و مکاترونیک (انبار مرکزی قدیم) برگذار میگردد.ه

آزمون شامل یک آزمون کتبی و یک آزمون عملی خواهد بود که کاملا به هم مربوط بوده و یک قسمت از یک ست اتوماسیون مورد آزمون خواهد بود.ه