دکتر ریحانه صباغزاده

استادیار گروه زیست شناسی
دانشگاه حکیم سبزواری