بایگانی ماهیانه: دسامبر 2016

نمرات میانترم مدار 2 (ترم مهر 95)

شماره دانشجو میانترم از 100 9322313010 23 9322305078 43 9322313032 52 9312305117 54 9322305067 50 9312305071 64 9312313126 2 9312313068 61 9322305090 15 9322313112 50 9312313273 71 9312313079 61 9312313251 36 9322313043 41 9312313091 48 9312305253 23 9312305219 77 9312305093 … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

نمرات میانترم اقتصاد مهندسی (ترم مهر 95)

ردیف شماره دانشجویی نمره میانترم از 100 1 9212305084 84 2 9312305184 0 3 9112308201 45 4 9312313193 93 5 9212313140 81 6 9312308183 47 7 9212305062 70 8 9312305037 79 9 9122313105 80 10 9222305207 77 11 9312310149 86 … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

تقویم آموزشی نیمسال دوم

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید: