ریز نمرات درس بهینه سازی (تیر ماه 97)

با سلام. ریز نمرات درس به شرح زیر می باشد. بارم بصورت 8 نمره پایانترم، 4 نمره میانترم، 4 نمره تمرین و 4 نمره پروژه می باشد. نمره پروژه اختیاری برنامه نویسی الگوریتم ژنتیک بصورت مازاد محسوب شده است.

میانترم از 10 پایانترم از 100 تمرین از 4 پروژه از 4  GA نمره نهایی
9613351079 4.00 85 3.33 4.0 15.73
9653351066 4.00 71 3.67 4.0 14.95
9613351046 2.00 65 3.33 2.5 11.83
9613352083 9.50 89 4.00 4.0 18.92
9613352094 6.00 91 2.00 3.0 14.68
9613352049 2.50 65 2.00 3.0 0.7 11.90
9613351091 4.50 96 3.67 4.0 17.15
9673352018 1.00 96 2.67 4.0 14.75
9613351013 3.00 65 3.00 3.0 1.5 13.90
9613352050 2.50 51 2.67 3.0 0.7 11.45
9613351024 6.00 94 3.33 4.0 1.0 18.25
9613352061 2.25 83 2.00 3.0 1.0 13.54

 

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس مدار (2)، تیرماه 97

با سلام به همه دانشجویان محترم. خسته نباشید. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (2) به شرح زیر اعلام می شود. برای مساعدت بیشتر با شما جمع نمرات از 21 محاسبه شده است. یعنی پایانترم 10 نمره، میانترمها به ترتیب 3و6 نمره، تمرین 2 نمره. خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

M1 از 100 M2 از 100 پایانترم از 100 تمرین از 2 نمره نهایی
9512319642 48 62 52 2 12.36
9612319719 73 65 87 2 16.79
9512319120 76 82 74 1.5 16.1
9512319244 70 66 89 1.25 16.21
9522319069 69 61 61 2 13.83
9512319551 70 86 75 1.25 16.01
9422319038 33 29 0.75 5.63
9512319482 67 77 55 2 14.13
9522319252 42 30 55 2 10.56
9512319379 57 75 74 2 15.61
9512319562 47 27 46 2 9.63
9312308296 43 61 70 1.5 13.45

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس مدار (1)، تیرماه 97

با سلام به همه دانشجویان محترم. خسته نباشید. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (1) به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی بصورت زیر بوده است: پایانترم 8 نمره، میانترمها به ترتیب 2و4و4 نمره، تمرین 2 نمره.

نمرات نهایی بعد از اعمال نمودار بصورت (جمع نمره ضربدر 1.07) اعلام شده است.

خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

تمرین از 7 M1 از 10 M2 از 100 M3 از 100 پایانترم از 100 نمره خام نمره نهایی بعد از نمودار
9612319366 6 6.5 64 72 80 14.85 15.89
9512319346 6 6.25 91 80 89 16.92 18.11
9522319092 6 5.25 57 34 50 10.40 11.13
9512377037 1 4.75 15 29 26 5.08 5.43
9512319028 3 5.5 52 62 68 11.96 12.79
9422320024 5 6.25 37 14 0 4.72 5.05
9512377173 0.5 27 2 1.34 1.43
9512319073 6 8.5 77 55 53 12.93 13.84
9512319631 3.75 59 66 56 10.23 10.95
9512319119 1 8 88 71 61 13.13 14.04
9512319095 4 6 74 58 100 15.62 16.72
9512377377 4 4 39 42 66 10.46 11.20
9612319479 6 4.25 61 25 47 9.76 10.45
9422319038 7 5.5 67 61 64 13.34 14.27
9512319040 4.5 30 37 64 8.70 9.31
9512319357 6 6.5 56 78 83 15.01 16.07
9512319051 7.75 94 83 76 14.71 15.74
9512319459 5 3.5 56 25 47 9.13 9.77

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس عایق (تیر ماه 97)

با سلام و خسته نباشید به شما دانشجویان عزیز. ریز نمرات درس عایق و فشار قوی به شرح زیر می باشد. بارم نمرات بصورت 10 نمره پایانترم، 6 نمره میانترم و 4 نمره پروژه است. خواهشمندم هر گونه اعتراض صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا پاسخ شما در پورتال داده خواهد شد.

میانترم از 100 پروژه از 4 پایانترم از 100 نمره نهایی
9412319337 72 3.5 57 13.52
9312313137 82 4 60 14.92
9412319600 86 3.8 87 17.66
9412319042 87 3.9 78 16.92
9412319100 88 4 89 18.18
9312313262 4 63 10.3
9312313068 88 3.6 63 15.18
9312313284 81 3.8 77 16.36
9412319213 63 3.5 80 15.28
9222313067 77 3.9 73 15.82
9412319031 91 4 87 18.16
9412319315 57 3.5 67 13.62
9312313046 67 4 79 15.92
9412319257 43 4 56 12.18
9422319107 84 3.9 64 15.34
9312313057 68 3.6 63 13.98
9312313079 36 4 66 12.76
9412319473 21 3.8 83 13.36
9412319279 75 4 83 16.8
9412319224 55 3.5 62 13
9412319440 76 3.5 72 15.26
9312313080 56 3.6 63 13.26
9412319019 81 4 86 17.46
9312313295 76 4 77 16.26
9312313228 73 4 77 16.08
9412319155 88 4 87 17.98
9312313091 79 4 81 16.84
9412319166 87 3.9 89 18.02
9412319371 77 4 90 17.62
9412319199 88 3.9 78 16.98
9412319280 60 3.8 65 13.9
9312313171 60 3.8 78 15.2
9322313123 65 4 85 16.4
9412319575 76 4 75 16.06
9422319129 77 3.5 56 13.72
9322313054 78 3.6 65 14.78
9412319553 85 3.5 81 16.7

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس بهره برداری (ترم مهر 96)

با سلام و خسته نباشید به دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد. ریز نمرات درس بهره برداری از سیستمهای قدرت به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی بصورت 13 نمره پایانترم، 5 نمره پروژه و 2 نمره تمرین بوده است. خواهشمندم هر گونه اعتراض و درخواستی صرفا از طریق پورتال و در صورت نیاز ایمیلی انجام گردد. متشکرم.

پایانترم از 100 پروژه از 5 تمرین از 2 نمره خام
9613351079 84 4.9 1.5 17.32
9653351066 46 5 2 12.98
9613351046 32 4 2 10.16
9613351057 33 4 1.5 9.79
9613351091 89 4.9 2 18.47
9613351013 29 4.8 1 9.57
9613351104 36 4.5 1 10.18
9613351024 80 4.7 1 16.1

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس مدار (1) (ترم مهر 96)

با سلام به همه دانشجویان محترم. خسته نباشید. انشالله امتحاناتتون رو با موفقیت پشت سر بگذارید. ریز نمرات درس مدار الکتریکی (1) به شرح زیر اعلام می شود. بارم بندی بصورت زیر بوده است: پایانترم 10 نمره، میانترم 7 نمره، تمرین و کوییزها 3 نمره.

نکته1: برای مراعات بیشتر شما دانشجویان عزیز، در نمره تمرین و کوییز حداکثر مقدار بین دو حالت بارم یعنی (2 نمره تمرین و 1نمره کوییز) و (1 نمره تمرین و 2 نمره کوییز) از سه نمره برای شما در نظر گرفته شده است.

نکته 2: نمرات نهایی بعد از اعمال نمودار بصورت (جمع نمره ضربدر 1.07) اعلام شده است.

خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

پایانترم از 100 جمع کوییزها از 20 تمرین وکوییز از 3 میانترم از 100 جمع نمره نمره نهایی
9612319719 77 20 3.00 99 17.63 18.86
9512319244 75 15 2.46 95 16.61 17.78
9512319379 73 10 2.50 89 16.03 17.15
9512319482 62 10 2.50 75 13.95 14.93
9512377264 33 16 2.80 88 12.26 13.12
9512319551 29 13 2.36 95 11.91 12.75
9512319573 60 7 2.06 49 11.49 12.30
9512377026 46 18 1.80 60 10.60 11.34
9522319069 45 12 2.60 42 10.04 10.74
9512319619 46 8 0.80 58 9.46 10.12
9612319300 31 4 2.20 55 9.15 9.79
9512319391 45 4 1.34 40 8.64 9.25
9512319404 38 8 1.54 46 8.56 9.16
9512319471 13 11 2.26 46 6.78 7.26
9512319073 24 3 1.58 33 6.29 6.73
9512319584 23 1 2.05 25 6.10 6.53
9312305220 11 5 0.50 61 5.87 6.28
9512319095 0 1 0.10 79 5.63 6.02
9512319084 14 3 1.86 26 5.08 5.44
9512319040 2 2 0.67 20 2.27 2.43
9512319506 10 3 0.72 5 2.07 2.22
9322313021 1 1 0.10 23 1.81 1.94
9412319451 2 0 0.00 11 0.97 1.04
9512319493 0 0 0.00 0 0.00 0.00

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات اقتصاد مهندسی (ترم مهر 96)

با سلام به همه دانشجویان عزیز. در این ایام امتحانات، صمیمانه بهتون خسته نباشید میگم و امیدوارم امتحاناتتون رو با موفقیت پشت سر بگذارید. ریز نمرات درس اقتصاد مهندسی به شرح زیر اعلام می شود. خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد. بارم بندی بصورت زیر بوده است: پایانترم 11 نمره، میانترم 6 نمره، کوییز یک نمره و تمرین هم 2 نمره.

پایانترم از 80 میانترم از 100 کوییز از 10 طرح امکان سنجی تمرین از 8 نمره نهایی
1 9212305233 75 92 7 1 8 19.53
2 9212305222 76 87 8 1 8 19.47
3 9312313148 79 79 10 1 7 19.35
4 9312305071 71 80 7 1.2 8 18.46
5 9312313104 77 72 7 0.6 8 18.21
6 9312308014 67 83 6 1.2 7 17.74
7 9312308274 75 80 6 7 17.46
8 9222313089 74 86 8 5 17.39
9 9312305208 56 68 10 1.3 8 16.08
10 9312313240 65 50 7 1 7 15.39
11 9312305117 57 85 8 6 15.38
12 9322305067 68 56 6 8 15.31
13 9412319042 69 41 3 0.9 8 15.15
14 9312313171 64 57 1 1 7 15.07
15 9322308099 70 41 8 8 14.89
16 9312313262 59 60 7 0.9 6 14.81
17 9222305081 65 59 8 6 14.78
18 9212305255 63 49 3 1.3 6 14.70
19 9312313295 64 51 8 8 14.66
20 9312313057 62 40 9 0.8 6 14.13
21 9222313067 66 39 7 8 14.12
22 9222305218 71 25 6 7 13.61
23 9312313217 58 58 6 6 13.56
24 9322305089 45 60 7 0.8 8 13.33
25 9322305045 55 48 8 8 13.24
26 9222313078 61 36 1 7 12.40
27 9222305194 61 62 0 1 12.36
28 9222313114 51 37 4 8 11.63
29 9212313173 65 19 7 3 11.53
30 9122313263 48 38 0 8 10.88
31 9222305036 39 23 1 1.3 8 10.14
32 9322305056 41 0 0 1 5.89
33 9312308218 15 5 0 6 3.86
34 9322313021 8 11 2 1 2.22
معدل 60 52.26 5.47 6.53 14.02

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

مقالات انتخاب شده تا روز پنجشنبه 96/8/25 (ساعت 11:30)

با سلام. مقاله هایی که تا این زمان انتخاب شده اند، شماره های 9 و 10 و 5 و 2 و 6 و 3 و 8 و 7 می باشند.
دانشجویان می توانند از سایر مقالات، موضوع خودشون رو انتخاب کنند. موفق باشید.

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

مقالات منتخب برای پروژه درس بهره برداری (ترم مهر 96)

با سلام خدمت دانشجویان محترم درس بهره برداری. در ادامه این مطلب، عنوان مقالات انتخابی برای پروژه درس بهره برداری ارائه شده است. لطفا پس از ملاحظه و بررسی لازم سه مقاله را انتخاب نمایید، و از طریق ایمیل، شماره و عنوان مقالات مورد نظر، را با ذکر اولویت ارسال کنید. طبیعی است در انتخاب یک مقاله توسط دو نفر، اولویت با کسی است که زودتر تصمیم خود را اعلام نموده باشد. تایید نهایی مقاله پیشنهادی از طریق ایمیل به شما اعلام خواهد شد. با آرزوی موفقیت روز افزون.

ایمیل: mmm.samadi@gmail.com

1

Fan Liu, “Day ahead optimal dispatch for wind integrated power system considering zonal reserve requirements”, 2017

2

Shima Rahmani, “A new optimal power flow approach for wind energy integrated power systems”, 2017

3

Amir Safdarian, “Integration of Price-Based Demand Response in DisCos’ Short-Term Decision Model”

4

Zhifang Yang, “LMP Revisited A Linear Model for the Loss Embedded LMP”

5

Libao Shi, “Optimal Power Flow Solution Incorporating Wind”, 2012

6

Ehsan Dehnavi, “Determining Optimal Buses for Implementing Demand Response as an Effective Congestion Management”

7

Jenny Liu, “Security Constrained Optimal Scheduling of Transmission Outages with Load Curtailment”

8

Zhengshuo Li, “Coordinated Transmission and Distribution AC Optimal Power Flow”
9

Yingmeng Xiang, “A Robustness Oriented Power Grid Operation Strategy Considering Attacks”

10

Yujie Tang, “Real-time Optimal Power Flow”

11

Chengcheng Shao, “An MILP based Optimal Power Flow in Multi-Carrier Energy System”

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس بهینه سازی (تیر 96)

با سلام. ریز نمرات درس به شرح زیر می باشد. بارم بصورت 13 نمره پایانترم، 5 نمره پروژه و 2 نمره تمرین می باشد.

برگه از 100 پروژه از 5 تمرین از 3 نمزه نهایی
9513318010 63 5.5 2.8 15.56
9513317062 83 4.9 1 16.36
9513318043 72 5.5 3 16.86
9523318017 94 5 3 19.22
9513317073 73 5 3 16.49
9523317025 69 5.1 2 15.40
9513317040 88 5 2 17.77
9513317017 71 5 3 16.23
9513317028 58 5.1 1.6 13.71
9513318065 71 5.2 2.6 16.16

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید: