صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Dec 6,2019

 • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

 • Publications

  M Fathy, M Analoui, N Mozayani, M Amintoosi, F Farbiz
  4th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, (2007)
  M Amintoosi, M Fathy, N Mozayani
  Imaging Science Journal, Volume: 2011 (2011)
  M Amintoosi, M Fathy, N Mozayani, A T Rahmani
  Dynamics of Continuous Discrete \& Impulse Systems, series B: Applications and Algorithms, Volume: 2 (2007)
  R Monsefi, M Amintoosi
  Iranian Journal of Science and Technology, Volume: 26, Issue: B4 (2002)
  A Amiri, M Fathy, M Amintoosi, H Sadoghi
  ICCSA (3), Volume: 4707 (2007)
  M Amintoosi, F Farbiz, M Fathy
  ICICS2007, Sixth International Conference on Information, Communication and Signal Processing, (2007)
  M Amintoosi, J Haddadnia
  LNCS, Volume: 3616 (2005)
  M Amintoosi, H Sadoghi Yazdi, J Haddadnia
  PATAT04: Practice and Theory of Automated Timetabling, (2004)
  M Amintoosi, M Fathy, N Mozayani
  17th Iranian Conference on Electrical Engineering, (2009)
  A Amiri, M Fathy, M Amintoosi, H SadoghiYazdi
  Proceeidings of 4th IEEE GCC Conference, (2007)
  M Fathy, N Mozayani, M Amintoosi
  Proceedings of the International Conference on Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition (IPCV08), (2008)
  M Amintoosi, M Fathy, N Mozayani
  EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Volume: 2009, Issue: Article ID 305479 (2009)
  M Amintoosi, F Farbiz, M Fathy, M Analoui, N Mozayani
  ICASSP2007, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, (2007)
  M Amintoosi, M Fathy, N Mozayani
  (MVIP08) 2008 Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, (2008)
  M Amintoosi, M Fathy, N Mozayani
  14th National CSI Computer Conference, (2009)
  Mahmood Amintoosi, Mahmood Fathy, Nasser Mozayani
  IEEE International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization, (2009)
  M Amintoosi, H SadoghiYazdi, M.Fathy, R Monsefi
  European Journal of Operational Research, Volume: 183 (2007)
  M Amintoosi, R Monsefi, J Haddadnia
  Fifth International Conference on Computer Sciences, (2004)
  Mahmood Amintoosi, Mahmood Fathy, Nasser Mozayani
  Imaging Science Journal, Volume: 2011 (2011)
  M Amintoosi, M Fathy, N Mozayani
  International Conference on Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition, (2009)
  م. امین‌طوسی, م. فتحی, ن. مزینی
  پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, (1388)
  م. امین‌طوسی, م. کنگاوری, م. فتحی, م. مزینی
  پنجمین کنفرانس پردازش تصویر و بینائی ماشین, (1387)
  م. امین‌طوسی, م. فتحی, ن. مزینی
  چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, (1387)
  م. امین‌طوسی, م. فتحی, ن. مزینی
  هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, (1388)
  ر. منصفی, م. امین‌طوسی
  پنجمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, (1379)
  ه. صدوقي‌يزدي, م. امين‌طوسي, م. فتحي
  اولین کنفرانس ملی مهندسی برق, (1385)
  ه. صدوقي‌يزدي, م. امين‌طوسي, م. فتحي
  چهارمین کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ایران, (1385)
  م. فتحي, others
  هفتمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران, (1385)
  م. فتحي, others
  هفتمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران, (1385)
  م. امین‌طوسی
  مجله‌ صفر و یک, (1379)
  م. امین‌طوسی, ه. صدوقی‌یزدی
  نهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران, (1382)