صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Feb 25,2020

 • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

 • Msc Students

  برخی از مقالاتی که دانشجویان می‌توانند برای ارائه انتخاب نمایند:

  1. بهينه سازي فعاليت ها در زمان بندي کارگاهي بعنوان مساله ارضاي محدوديت توسط الگوريتم‌هاي ژنتيک، سيد جلال کاظمي تبار، علي شکري، محسن جنادله
  2. استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي رسم گراف با چند تابع هدف، سيد مهدي وحيدي پور، بهروز مينايي
  3. جستجوي چينش بهينه حروف فارسي برروي صفحه كليد تلفن همراه با استفاده از الگوريتم ژنتيك، محمد صادق شيخائي، سعيد شيري قيداري
  4. حل مساله‌ي كوتاه‌ترين مسير تصادفي با استفاده از يك الگوريتم ژنتيكي، امير شاهرودي، حميد بيگي
  5. A New Efficient Genetic Algorithm for Solving 2D Mazes, H. Hanafi Alamdari, H. Miar Naimi
  6. بررسي تاثير پارامترهاي الگوريتم ژنتيک در ميزان موفقيت مساله برنامه‌ريزي دروس دانشکده، فرزين يغمايي
  7. استفاده از الگوريتم ژنتيك در مسئله‌ي بهينه‌سازي درخت پوشاي ارتباطي با چند تابع هدف ، سیدعلی نواب کاشانی، سیدمهدی وحیدی‌پور
  8. حل مسأله ی پخش بار بهينه در سيستم‌هاي قدرت به کمک الگوريتم ژنتيک و کلوني مورچه‌ها، فرزانه مطلّب زاده - فروغ مطلّب زاده - اشکان رحیمی کیان - محمدباقر منهاج
  9. استفاده از مدل محاسباتی مخچه برای محاسبه نرخ جهش در الگوریتم ممتیک برای حل مسأله برنامه‌ریزی دروس دانشگاهی، امین جولا - نرجس خاتون ناصری-امیرمسعود رحمانی
  10. ارايه يک روش بر مبناي الگوريتمهاي ژنتيک براي خوشه بندي ترکيبي و يافتن تعداد خوشه‌ها براي مجموعه داده ورودي، مهدی محمدی -امين نيک انجام - بابک ناصر شریف - عادل رحمانی
  11. يك روش تركيبي مبتني بر خوشه بندي براي حل مساله فروشنده دوره گرد با مقياس بزرگ، باقر زارعي - كيوان اصغري - محمد رضا ميبدي
  12. مسيريابي توزيع شده با استفاده از کلونی مورچهها در شبکههای رايانهای، سعيد صفاري امان - محمود نقيب زاده - محمد رضا اكبرزاده توتونچي
  13. رويکرد جديد برای خوشه بندی فازی بوسيله الگوريتم ژنتيک، احسان عسگریان - حسين معين زاده -محسن سريانی- جعفر حبيبی