دکترعیسی کهن

Jan 22,2019

  • دکترعیسی کهن

  • ژنتیک گیاهی

    ژنتیک گیاهی (اصلاح نباتات)
    ژنتیک گیاهی که برخی به اشتباه از عنوان “اصلاح نباتات” برای آن استفاده می کنند به عنوان 2 واحد درس اختیاری برای دانشجویان کارشناسی رشته زیست شناسی (گرایش های عمومی، گیاهی و سلولی-مولکولی) ارائه می گردد.
    درس ژنتیک گیاهی به طور اجمالی به بررسی منابع DNA گیاهی (کلروپلاست، میتوکندری، و هسته)، انواع تغییرات ژنتیکی و کروموزومی در گیاهان، سیتوژنتیک آپومیکسی و بکرزایی، انواع ناهنجاری های کروموزومی گیاهی، هاپلوئیدی و انواع پلی پلوئیدی (اتوپلی پلوئیدی، آلوپلی پلوئیدی، آنیوپلی پلوئیدی)، و در نهایت درست ورزی گیاهان می پردازد.

    منابع درس: