درباره

محمد امین جبارهIMG_1156

  • دکتری مواد و متالورژی، شبیه سازی فرایندهای متالورژیکی، دانشگاه تربیت مدرس، 1392.
  • کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، 1387.
  • کارشناسی متالورژی صنعتی، دانشگاه تهران، 1385.

زمینه های تدریس

  • بلور شناسی
  • عملیات حرارتی
  • مبانی برنامه نویسی
  • کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد
  • شبیه سازی در مهندسی مواد

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

  • شبیه سازی فرایندهای متالورژیکی با تکیه بر شبیه سازی ریزساختار
  • روشهای نوین اتصال دهی مواد

نظرات بسته شده است.