بلور شناسی

بلور شناسی یکی از علوم پایه در رشته مهندسی مواد است. هدف از این درس آشنایی با انواع شبکه های کریستالی، صفحات و Slide1جهات کریستالی، سیستم های تقارن بلوری و همچنین کاربرد اشعه X در بلور شناسی است.

برخی از مطالب ارائه شده در این درس عبارتند از:

1-   معرفی شبکه های چهارده گانه براوه

2-   بررسی خصوصیات شبکه های کریستالی مکعبی و هگزاگونال

3-   اندیس گذاری جهات و صفحات بلوری

4-   تقارن در شبکه های بلوری

5-   تصاویر استریوگرافی

6-   کاربرد اشعه X در بلور شناسی

جزوه این درس را به تفکیک هر فصل از لینکهای زیر دانلود کنید.

Crystallography – 1
Crystallography – 2
Stereographic projection

X-Ray diffraction

Crystal Binding

پاسخ دهید