نانوتکنولوژی (Nanotechnology)

 

نانومواد: سنتز، مشخصه یابی و کاربرد (Nanomaterials)

7

:Refs
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417711002392
http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2010194512002127

نانو کاتالیست ها (NanoCatalysts)

در این پژوهش ها سعی شده است با استفاده از نانوذرات اکسیدفلزی کاتالیست­ های اکسیدی ساخته شود تا بهترین نتیجه از نظر فعالیت کاتالیستی، پایداری حرارتی، دمای شروع فعالیت پایین تر و… را دارا باشد. این مواد که از نظر اقتصادی ارزان قیمت تر و دردسترس تر هستند قابلیت استفاده بعنوان جایگزین کاتالیست های فلزات گرانبها خانواده پلاتین (PGM) خواهند شد.

5:Refs