آلیاژهای حافظه دار ——– (Shape Memory Alloys)

 

آلیاژهای حافظه دار نایتینول

ساخت به روش متالورژی پودر (Powder Metallurgy Methods)

در تحقیقات صورت گرفته قطعات نایتینول با حداقل مواد ناخواسته به روش متالورژي پودر به کمک پودرهای تیتانیم هیدراته با موفقیت تولید شده است.

۱

:Refs
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306909002544
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493109001520
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10426914.2013.840906

قطعات متخلخل و فوم فلزی (Foams & Porous Materials)

با توجه به نزدیکی خواص قطعات متخلخل نایتینول با بافت استخوانی تلاش برای تولید قطعات متخلخل با مورفولوژي تخلخل مناسب با استفاده از مواد فضاساز (space holder) و روش SHS انجام گردیده است.

2

:Refs
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092849311200121X
http://link.springer.com/article/10.1007/s11665-012-0289-x
http://link.springer.com/article/10.1007/s11665-013-0810-x

 

کاربردهای پزشکی و زیست سازگاری (Biomedical Applications & Biocompatibility)

 یکی از کاربردهای مهم آلیاژهای نایتینول کاربردهای پزشکی و ساخت قطعات ایمپلنت است. مطالعات زیست سازگاری قطعات نیز برای این کاربردها انجام گرفته است.

3

:Refs

 اصلاح سطحی قطعات (Surface Modification)

برای بهبود خواص سطحی و زیست سازگاری قطعات مطالعات در زمینه اصلاح سطحی قطعات ساخته در حال حاضر در حال انجام است.

۴

:Refs
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/1743278215Y.0000000024