زمینه های تحقیقاتی ——— (Research Fields)

 

آلیاژهای حافظه دار (Shape memory Alloy)

  • ساخت، مشخصه یابی و کاربرد (Fabrication ,Charactrization & Application)

 

نانوتکنولوژي (ٔNanotechnology)

  • سنز مواد نانومتری (ٔNanomaterials Synthesis)
  • نانوکاتالیست ها (Nanocatalysts)

 

مهندسی سطح  (Surface Engineering)

  • سطوح فوق آبگریز (Superhydrophobic Coatings)
  • پوشش های الکترولس (Electroless Coating)