مهندسی خوردگی ———– (Corrosion Engineering)

فایل ارائه درس

Corrosion1 

Corrosion 2

Unbenannt

 

مهندسی خوردگی تمرین شماره 1

کینیتیک الکترود

Evans

مهندسی خوردگی تمرین شماره 2