مهندسی خوردگی ———– (Corrosion Engineering)

فایل ارائه درس

Corrosion1 

Corrosion 2

Unbenannt

 

مهندسی خوردگی تمرین شماره 1

مهندسی خوردگی-تمرین شماره ۲

کینیتیک الکترود

Evans