خانه

دکتر حسین قدرتی

دکتری جامعه شناسی توسعه و تغییرات از دانشگاه شیراز

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه حکیم سبزواری

نظرات بسته شده است.