محمد ابراهیم حاجی آبادی

Dec 10,2018

  • محمد ابراهیم حاجی آبادی

  • نمرات میانترم اول ماشین 1

    نمرات نهایی بررسی2

    جشنواره پروژه های دانشگاهی حکیم

    نمونه طراحی تفنگ مغناطیسی به اطلاع دانشجویان محترم میرساند جشنواره پروژه های دانشگاهی حکیم همچون ترمهای گذشته در این ترم نیز با نشاط بیشتر و با یاری خداوند متعال برگزار خواهد شد. زمان جشنواره هفته دوم آذر ماه خواهد بود . اطلاعات دقیقتر از طریق سایت جشنواره اطلاعرسانی خواهد شد. ساختار برگزاری مسابقه پرتابه های مغناطیسی: ساختار مسابقه: […]