محمد ابراهیم حاجی آبادی

Feb 19,2019

 • محمد ابراهیم حاجی آبادی

 • شرکت مهرگان صنعت بیهق

  شرکت مهرگان صنعت بیهق از شرکتهای قدیمی سبزوار و از پیمانکاران صنعت برق میباشد

  عمده فعالیت این شرکت شامل:

  اجرای پروژه های توزیع

  اتوماسیون صنعتی

  اجرای پروژه های احداث نیروگاههای مقیاس کوچک در قالب خرید تضمینی با توانیر

  اجرای پروژهای نیروگاههای خورشیدی در قالب خرید تضمینی توانیر و یا مستقل